Tuva Haglund

Universitetslektor i litteraturvetenskap vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

E-post:
tuva.haglund@littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Biografi

Forskningsintressen

Ungas läsning, social läsning på nätet, fankultur, fankonst, populärlitteratur, barn- och ungdomslitteratur, bilderböcker.

Kort CV

  • Fil. dr i litteraturvetenskap, Uppsala universitet 2021

  • Fil. lic. i litteraturvetenskap, Uppsala universitet 2018

  • Antagen till forskarutbildningen i litteraturvetenskap, augusti 2014

  • Fil. mag. i litteraturvetenskap, Uppsala universitet 2012

  • Lärarexamen för gymnasiet och grundskolans senare år, Malmö högskola 2011

  • Ämneslärare i grundskolan, Vasa Real 2012-2014

Forskning

Pågående forskning

Mödrar, makt och modrande i samtida, nordisk barnlitteratur

Projektet är ett samarbete med Malin Nauwerck (Svenska barnboksinstitutet) och inbegriper ett redaktörskap för ett temanummer i Barnboken om moderskap i barn- och ungdomslitteratur (publicering våren 2024), samt en forskningsdel om moderskapsskildringar i samtida bilderböcker.

Det övergripande syftet är att lyfta barnlitteraturens och barnlitteraturforskningens relevans för en samtida moderskapsdiskurs, med utgångspunkt i frågor som hur den nordiska socialpolitiska kontexten format barnlitteraturens skildringar av moderskap, hur barnperspektivet används för att förhandla kring barns och vuxnas intressen, samt hur barnboken som medium kan fungera som ett sätt att utöva omsorg, men också att driva opinion i frågor som rör föräldraskap.

Reading with Booktok. Young people’s reading motivation and reading habits across online and offline contexts

Med detta projekt bygger jag vidare på den forskning om ungas läsning i digitala miljöer som jag genomfört inom mitt avhandlingsprojket. Projektet tar utgångspunkt i det nationella strategiarbetet för läsfrämjande som samordnas av Kulturrådet, och syftar till att, genom digitalt fältarbete och intervjuer, undersöka förhållandet mellan ett starkt engagemang för läsning på nätet och de analoga sammanhang som är i fokus för läsfrämjande insatser. Detta förhållande undersöks både som ett orsakssamband – vilka av dessa sammanhang har haft betydelse för utvecklandet av en stark läsmotivation och ett intresse för social läsning på nätet? – och som en sammansatt läspraktik där det vi gör och säger på nätet idag är oupplösligt sammanblandat med aktiviteter och relationer i det vardagliga livet.

Avhandlingsprojekt (avslutat)

Tillsammans i Engelsfors. Socialt fiktionsbruk i Engelforstrilogins fangemenskap 2011-2016 (2021)

Avhandlingen undersöker den digitala läsgemenskapen kring Mats Strandbergs och Sara Bergmark Elfgrens ungdomsfantasy Engelsforstrilogin (2011–2013). Här introduceras fankulturens kreativa vidareberättande som ett sammanhang för studier av litteraturreception och social läsning genom litteraturvetenskapliga perspektiv. Det är den första och fortsatt enda studien av fanfiction och fanart med anknytning till svensk litteratur, samt en av få analyser av fanart (bilder). Materialet som studeras är hämtat från Facebook, Tumblr, Instagram, Archiveofourown, Deviantart och Wattpad.

Avhandlingen visar att de sätt som läsarna använder fiktionsvärldar och fiktiva figurer i sin sociala läsning är långt mer mångfacetterade än vad vi vanligen menar med litteratursamtal. Det teoretiska ramverk som avhandlingen, med inspiration från narratologi och receptionsforskning, utvecklar för detta fiktionsbruk är nyskapande och erbjuder läsforskningen nya angreppsätt för att undersöka social läsning, men också nya begrepp för att studera vad starka läsupplevelser egentligen innebär.

Sammanfattningsvis visar studien av Engelsforsläsarna hur ungas informella samtal om litteratur i digitala miljöer drivs av engagemang och en samsyn i vad starka läsupplevelser innebär. Just detta – engagerande läsningar och möjligheten att samtala om dem – lyfts gång på gång fram i läsfrämjande sammanhang som nyckeln till läsmotivation.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Tuva Haglund

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin