Anne-Sofie Nyström

Kort presentation

FD SOCIOLOGI

Anne-Sofie disputerade (2012) vid Uppsala universitet på en utbildningssociologisk avhandling som behandlade frågor om unga män, identitetsförhandlingar och underprestation. Hon är anställd vid Uppsala universitet som lektor och forskare i barn- och ungdomsvetenskap.

Forskningsintressen:

- Utbildningssociologi, jämlik och likvärdig utbildning

- Identitetsprocesser

- Intersektionen kön, klass, ålder

- Forskning om män och maskuliniteter

Biografi

Min forskning och undervisning har ett fokus på barns, ungas och unga vuxnas identitetsprocesser, aktörskap, kamratkulturer och maktrelationer på olika sociala arenor samt barns och ungas utsatthet. I forskningen har jag främst intresserat mig för prestigeutbildningar och hur maktrelationer levs och upplevs.

Under och efter forskarutbildningen har jag publicerat populärvetenskapliga texter och anlitats som föreläsare om jämlik och likvärdig utbildning, främst med fokus på (unga) mäns identitetsskapande och prestationer i skola. 2013 tilldelades jag Society for Research in Higher Education:s pris för Newer Researchers.

Tidigare har jag arbetat bland annat på Skolverket, vid Uppsala Studentkår och inom förskola och varit verksam som ledare i gymnastik och dans.

Forskning

Unga män och Ungdomsmottagningen: Samtal i gränslandet mellan sexuellt utforskande och sexuell gränslöshet på andras bekostnad (nov 2022-feb 2023). Samarbetet och förstudien finansieras av Innovationssystem Gotland. Projektledare: Anne-Sofie Nyström & Carl Bergstrand (Ungdomsmottagningen Gotland). Samarbetet och förstudien syftar till att 1) utveckla kunskap om och vidareutveckla metoder för samtal med unga män om sex och samtycke samt om våld i nära relationer, och att 2) bidra med ökad kunskap om vad som möjliggör respektive hindrar unga mäns samtal med ungdomshälsan.

De oväntade naturvetarna: En studie av vad som möjliggjort för studenter från underrepresenterade grupper att fortsätta till högre naturvetenskaplig utbildning. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet (2019-2021, Dnr: 2018-4985). Projektledare: prof. Anna Danielsson. Studien syftar till att undersöka vad som gjort det möjligt för studenter från underrepresenterade grupper att fortsätta till högre utbildning i fysik och att bidra till analys och utveckling av mer inkluderande naturvetenskaplig undervisning.

Staging the successful student in higher education: A comparative study of men, masculinities, and self-worth protecting strategies in competitive contexts. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet (2015-2018, Dnr: 2014-2476). Projektledare: Anne-Sofie Nyström. Medverkande: prof. Carolyn Jackson och docent Minna Salminen Karlsson. Intervjustudien undersöker studenters identitetsprocesser och erfarenheter av att studera medicin, juridik respektive teknisk fysik i Sverige och i England, med särskilt fokus män och maskuliniteter.

Att synas och lära utan att synas lära: En studie om underprestation och privilegierade unga mäns identitetsförhandlingar i gymnasieskolan. Doktorandtjänsten finansierades av Uppsala universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten (2005-2012). Handledare: prof. Elisabet Näsman & prof. Keith Pringle. Avhandlingsstudien handlar om unga mäns identitetsförhandlingar i svensk gymnasieskola. Syftet med studien var att undersöka utbildningens betydelse för unga mäns självbilder och de identiteter som unga män tillskrivs. Frågeställningarna belystes genom att studera högpresterande elevers interaktioner i gymnasieskolan, med syfte att dels öka kunskapen om hur maskuliniteter förhandlas i jämnåriggrupper, dels bidra till fördjupad förståelse av processer som leder till underprestation. Den utbildningspolitiska diskussionen om ”underpresterande unga män" i skolan utgör på så vis en fond till diskussionen. Studiens design var inspirerad av etnografisk metod och kombinerar deltagande observation med semistrukturerade intervjuer individuellt och i grupp. Urvalet bestod av förstaårselever i två gymnasieklasser, både unga män och kvinnor, vilka läste Fordonsprogrammet respektive Naturvetenskapliga programmet. Valet motiverades av att elevrekryteringen till dessa program uppvisar betydande skillnader beträffande föräldrarnas klassposition.

Från novis till nestor: Maskulinitet, organisation och risk i räddningstjänsten – En aktionsforskningsstudie. Finansierad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2009-2011).

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Anne-Sofie Nyström

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin