Urval

Ofta finns det fler behöriga sökande till en utbildning än antalet platser. Då måste ett urval göras bland de sökande. Vilket urval som gäller för olika utbildningar hittar du på utbildningens sida i utbildningskatalogen.

Om det är platsgaranti på utbildningen innebär det att alla behöriga sökande som har anmält sig i tid får plats på kursen. Då behöver inget urval göras.

Urvalstyper

Reglerna för hur ditt meritvärde beräknas är beroende av vilken gymnasieutbildning du har och när du avslutade dina gymnasiestudier.

Räkna ut ditt meritvärde

Läs mer på antagning.se:s sidor om hur meritvärdet räknas ut, för dig som har gått gymnasiet, komvux, folkhögskola, IB eller har en utländsk gymnasieutbildning.

Urvalsgrupper och platsfördelning i betygsurvalet

Hur du har styrkt din grundläggande behörighet avgör i vilken urvalsgrupp du deltar. Betygsurvalet består av tre grupper förkortade BI, BII och BF. Platserna fördelas först i förhållande till antalet behöriga sökande i var och en av grupperna BI, BII och BF. Sedan överförs en tredjedel av platserna i grupp BII till BI.

Betygsgrupp I (BI) – betyg från gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning utan kompletteringsbetyg (direkt­grupp).

Betygsgrupp II (BII) – betyg från gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning med kompletteringsbetyg (kompletteringsgrupp). I denna grupp konkurrerar du som kompletterat med betyg för att styrka din behörighet (gäller även komplettering från basår, folkhögskola och andra motsvarande kunskaper). Du som har kompletterat för att höja ditt meritvärde kan konkurrera i både BI och BII.

Folkhögskolegruppen (BF) – folkhög­skolestudier.

Högskoleprovet är ett kunskaps- och färdighetsprov som mäter förutsättningarna att klara högskolestudier. När du skriver högskoleprovet kommer du automatiskt att vara med i en till urvalsgrupp. Om du till exempel har ett slutbetyg från gymnasiet kommer du med ett högskoleprov att kunna konkurrera om platserna i två urvalsgrupper.

Vid Uppsala universitet fördelas platserna till utbildningar på grundnivå så att mellan 10 och 30 % av platserna går till dem som har gjort högskoleprovet. Resten av platserna fördelas på bland annat betyg.

I utbildningskatalogen framgår vilket urval och vilken platsfördelning som gäller på respektive kurs eller program.

Om högskoleprovet.

För att högskolepoäng ska räknas i urvalet ska de vara avklarade senast sista anmälningsdag.

Universitetsstudier räknas i högskolepoäng. 1,5 högskolepoäng (hp) motsvarar en veckas heltidsstudier. En termins heltidsstudier omfattar 30 hp och ett läsår omfattar 60 hp.

Har du läst vid svenskt universitet eller svensk högskola hämtas uppgifter om avklarade högskolepoäng automatiskt. Intyg behöver alltså normalt inte skickas in. Kontrollera, några dagar efter anmälan, vad som finns registrerat för dig. Äldre resultat kan dock saknas.

Utländska högskolestudier kan räknas vid poängurval om poängen anges som ECTS-poäng. Andra högskolestudier från utlandet måste tillgodoräknas och intyg bifogas för att de ska kunna räknas i urvalet. Beslutsdatum för tillgodoräknandet får inte vara efter sista anmälningsdag. Du som läser vid Uppsala universitet ska i mycket god tid före sista anmälningsdag vända dig till examensenheten för tillgodoräknande.

Högskolepoäng

I dessa urvalsgrupper (HPGR och HPAV) rangordnas du efter antal avklarade högskolepoäng. När du söker utbildning på grundnivå räknas högst 165 högskolepoäng (HPGR). Vid ansökan till utbildning på avancerad nivå räknas högst 285 högskolepoäng (HPAV). Om du har mer än maxpoängen deltar du ändå i gruppen men du får inte räkna mer än 165 respektive 285 högskolepoäng.

Högskolepoäng inom teknik/natur­vetenskap

I urvalsgruppen (TN) rangordnas du efter antal uppnådda högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap upp till högst 240 högskolepoäng. Även kurser lästa inom systemvetenskap, biomedicin/medicin, farmaci och veterinärvetenskap får r

Om du följer programmets studieplan och söker programkurser som är obligatoriska så kan du i regel räkna med att bli antagen.

Söker du däremot valbara kurser med konkurrens om platserna finns ingen garanti för antagning. I vissa fall kan det till och med vara bättre att söka kursen som fristående kurs, eftersom urvalet till kurser som söks inom program inte grundas på gymnasiebetygets meritvärde eller högskoleprovsresultatet.

Som sökande inom program konkurrerar du i urvalet med andra sökande inom programmet baserat på dina tidigare studier (antal högskolepoäng) inom programmet.

I vissa fall kan det bli så att ett visst programs sökande inte får några platser alls på en kurs.

Kurser som utlyses med platsgaranti som fristående kurs har platsgaranti även för dig som söker kursen inom ditt program.

Till vissa kurser och program görs urvalet på olika sätt utifrån arbetslivserfarenhet.

  • Styrk din arbetslivserfarenhet med tjänstgöringsintyg som visar under vilken period du har varit anställd.
  • Vid deltidstjänstgöring måste sysselsättningsgraden framgå.
  • Arbete i eget företag dokumenteras genom intyg från företagarförening eller revisor och tjänstgöringsgraden måste framgå.

Anställningsbevis, som du får innan eller i samband med att anställningen påbörjas, godtas inte.

På antagning.se hittar du mer information om hur arbetslivserfarenhet dokumenteras och beräknas.

Urval på olika sätt

Följande urvalsmodeller används vid antagningen till kurser och program.

Urval till program och kurser på grundnivå som vänder sig till nybörjare

Urval grundas på gymnasiebetyg och högskoleprov. Platsfördelningen är antingen Betyg 66 % – Högskoleprov 34 % eller Betyg 60 % – Högskoleprov 40 %.

Urval till kurser på grundnivå som vänder sig till andra än nybörjare

Urval till B-kurser grundas oftast på gymnasiebetyg, högskoleprov och högskolepoäng. 40 % av platserna går då till betygsgrupperna, 10 % till högskoleprovsgruppen och 50 % till gruppen för högskolepoäng. För C-kurser görs urvalet ofta på liknande sätt som för kurser på avancerad nivå.

Urval till program och kurser på avancerad nivå

Urvalet till program och kurser på avancerad nivå grundas ofta på en sammanvägning av akademiska och ibland även andra meriter. Vid urval till kurser på avancerad nivå används oftast antal högskolepoäng.

Övriga sökande

Om du inte kan rangordnas i någon av urvalsgrupperna hamnar du bland "Övriga sökande", sist av alla sökande som anmält sig i tid.

Inga platser i urvalsgruppen

Om en urvalsgrupp är för liten kan det innebära att inga platser fördelas till den gruppen. Det är ofta fallet med sökande med betyg från folkhögskola. Det kan då vara en idé att skriva högskoleprovet för att öka chanserna att komma in.

Lika meriter

När två eller flera sökande har samma meritvärde avgörs rangordningen genom lottning. Undantag är Läkarprogrammet, där högskoleprovet används i betygsgrupperna för att skilja sökande åt, före lottning

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin