Toxikologi för civilingenjörsstudenter

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FX221

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen är en grundkurs i toxikologi som vänder sig till den som vill få en grundläggande kunskap om toxikologiska grundbegrepp och hur man bestämmer ett läkemedels eller annan typ av kemikalies toxikologiska profil (både vad gäller akuta och kroniska toxiska effekter).

Kursen kommer huvudsakligen att behandla grundläggande toxikologi och toxikologisk riskbedömning/säkerhetsvärdering. Följande moment ingår:

  • toxikologiska grundbegrepp
  • toxikologiska aspekter på absorption, distribution och metabolism
  • mekanismer för läkemedels och andra kemiska substansers ogynnsamma verkan i större organsystem
  • genetisk toxikologi
  • kemisk carcinogenes
  • embryotoxicitet/teratogenicitet
  • toxikologisk riskbedömning/säkerhetsvärdering
  • farmakovigilans.

Kursen består av en serie föreläsningar samt seminarier. Tillsammans med kursboken utgör de grunden för en skriftlig tentamen mot slutet av kursen. Under kursen ska du även fördjupa dig i toxikologiska frågeställningar inom ämnet hållbar utveckling samt riskbedömning. Dessa redovisas i form av en uppsats och muntlig presentation (individuellt arbete).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin