Praktisk filosofi A

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5FP006

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Följande delkurser om 7,5 hp ingår i kursen:

  1. Kritiskt tänkande
  2. Etik
  3. Politisk filosofi eller Metafysik
  4. Metaetik och värdeteori

Praktisk filosofi handlar om vårt handlingsliv. Hit hör till exempel frågor om vilka moraliska skyldigheter och rättigheter vi har. Är det försvarbart att äta kött? Bör dödshjälp tillåtas? Frågor av den typen hör till etiken (delkurs 2) där vi bland annat diskuterar skilda generella uppfattningar om vad som gör en handling rätt eller fel.

Kan moraliska föreställningar vara sanna/falska? Kan de underbyggas av rationella argument? Vad innebär det att ha en moralisk värdering? Metaetiken (delkurs 4) sysslar med sådana frågor om moraliska föreställningars och värderingars natur. Det finns värderingar också inom andra områden, och det bredare fält som studerar värderingar mer allmänt kallas i Sverige "värdeteori". Vissa av de övriga värderingarna rör estetiska förhållanden, andra handlar om vad det innebär att handla rationellt och ytterligare andra rör bedömningen av vetenskapliga teorier.

Till den praktiska filosofin hör också politisk filosofi och vissa metafysiska frågor (delkurs 3). Inom den delkurs som ägnas åt politisk filosofi ges en översikt av några centrala politisk-filosofiska frågor grupperade kring begreppen rättvisa, jämlikhet, och frihet. Tanken att vi ibland borde handla annorlunda än vad vi gör aktualiserar frågan om huruvida vi har en fri vilja. Det är ett exempel på en metafysisk fråga som har praktisk-filosofisk relevans. Andra frågor som kan komma att tas upp inom delkursen om metafysik rör tidens natur, vad som gör dig till samma person som den du var som barn, och Guds existens.

För att få en god förståelse av diskussionen kring de filosofiska frågorna och de svar filosofer föreslagit krävs att man kan utvärdera och granska argumenten för dessa uppfattningar. Därför inleds kursen med en delkurs om kritiskt tänkande och som ägnas åt grundläggande begrepp inom argumentationsanalys, logik och semantik (delkurs 1). På den kursen övar du upp din förmåga att tolka, förtydliga och bedöma ett resonemang. Dessa färdigheter är till stor nytta inte bara inom filosofiutbildningen utan även i många andra sammanhang.

Delar av kursen kan komma att ges på engelska.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin