Retorik C

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LV214

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LV214
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Retorik G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 27 februari 2007
Ansvarig institution
Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

Allmänt

Kursansvarig institution är Litteraturvetenskapliga institutionen.

Kursen är en fristående kurs på grundnivå. Kursplanen är fastställd av Litteraturvetenskapliga institutionens styrelse den 8 november 2006 och av Historisk-filosofiska fakultetsnämnden den 27 februari 2007. Litteraturlistan är fastställd av Litteraturvetenskapliga institutionens styrelse den 8 november 2006.

Behörighetskrav

Genomgången kurs Retorik B med godkänt resultat.

Mål

Kursens syfte är att den studerande skall förvärva fördjupade kunskaper i retorikvetenskaplig teori och metod samt inom ett självständigt valt ämnesområde för en C-uppsats. Dessutom skall den studerande utveckla förmågan till avancerad problemdiskussion. I jämförelse med tidigare kurser ställs här högre krav på vetenskaplighet vad gäller teoretisk medvetenhet, metodisk säkerhet samt självständig problemdiskussion.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande

- ha fått fördjupade kunskaper i retorikvetenskaplig metod

- kunna överblicka och värdera relevant forskning inom ett specifkt ämnesområde

- kunna självständigt tillämpa teoretiska perspektiv på ett avgränsat material och nå egna resultat

- kunna definiera och avgränsa en relevant forskningsuppgift, samt kunna planera och genomföra ett vetenskapligt forskningsarbete

- ha utökat sina kunskaper om ämnets teoriområden

- ytterligare ha utvecklat förmågan att uttrycka sig i tal och skrift

- ha uppövat förmågan att självständigt författa en retorikvetenskaplig uppsats.

ANSTÄLLNINGSBARHET

Kursen ger meriter som i kombination med andra ämnen kan leda till anställning inom såväl grundläggande som högre utbildning, i departement och statlig förvaltning, inom kultur- och mediesektorn, eller informations- och kommunikationssektorn.

Innehåll

Kursen består av följande delkurser:

1. Retorikvetenskaplig text och metod (7,5 hp)

Kursen ger en vidgad och fördjupad orientering i ämnets teori och metod.

2. Valfri delkurs (7,5 hp)

Institutionen erbjuder valfria fördjupningskurser inom olika teoretiska, tematiska eller historiska områden. Dessa kurser ges dels som undervisningskurser, dels som läskurser.

3. Uppsatskurs (15 hp)

Huvuduppgiften för den studerande är att författa en uppsats om ca 25 sidor vari en vetenskaplig frågeställning självständigt formuleras och besvaras samt ny retorikvetenskaplig kunskap tillförs.

Undervisning

Delkurs 1-2: Undervisningen sker i form av föreläsningar och/eller seminarier och/eller som eget arbete, individuellt eller i grupp.

Delkurs 3: Genom deltagande i seminarier där uppsatsarbetet förbered, stöds och granskas förvärvar den studerande gedigen metodisk och bibliografisk färdighet. Den vetenskapliga förmågan tränas ytterligare genom att den studerande genomför ett opponentuppdrag. Den studerande äger rätt till handledning under ordinarie kurstid.

Examination

Delkurs 1-2: Muntlig eller skriftlig tentamen. På undervisningskurs dessutom genom aktivt deltagande på seminarier (obligatorisk närvaro), samt eventuell övrig i kursen ålagd aktivitet.

Uppsatskurs: Uppsatsen examineras av två av varandra oberoende bedömare, varav den ena är handledare och den andra fungerar som examinator. Dessutom krävs aktivt deltagande på metodövningar och seminarier samt genomförandet av ett oppositionsuppdrag.

Såväl delkurser som uppsatskurs bedöms med betygen VG, G och U.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin