Musikvetenskap B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5MU032

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5MU032
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Musikvetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 27 februari 2007
Ansvarig institution
Institutionen för musikvetenskap

Behörighetskrav

Musikvetenskap A

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten

- ha fördjupade kunskaper inom ett urval musikvetenskapliga delområden samt om musikvetenskapens synsätt och metoder,

- ha fördjupade kunskaper särskilt inom svensk musik och musikhistoria,

- kunna söka information om musik inom de utvalda delområdena samt kunna kritiskt bedöma och värdera denna information,

- känna till några olika slags musikvetenskapliga källor och arkiv och kunna söka information ur dessa samt förmå kritiskt bedöma olika källors vetenskapliga värde,

- ha erfarenhet av att författa olika slags texter såsom recensioner, abstracts, beskrivningar av musikverk och musikvetenskapliga texter,

- självständigt ha författat en vetenskaplig uppsats om ca 10 sidor.

Innehåll

Delkurs 1. Musikhistoria (15 högskolepoäng).

Kursen inriktas huvudsakligen på svensk musikhistoria, både konstmusik och andra traditioner, och behandlar olika perspektiv och problem inom den musikhistoriska forskningen.

Delkurs 2. Att skriva om musik (7.5 högskolepoäng).

Kursen ska ge övning i att skriva olika slags texter såsom recensioner, abstracts, beskrivningar av musikverk och musikvetenskapliga texter.

Delkurs 3. Uppsats (7.5 högskolepoäng).

Den studerande ska framställa en musikvetenskaplig uppsats om ca 10 sidor huvudtext.

Undervisning

Föreläsning, seminarier och handledning.

Examination

Muntliga och skriftliga redovisningar samt inlämning av uppsats.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin