Runkunskap

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SV084

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5SV084
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 januari 2007
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1998-06-03 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-01-18.

Behörighetskrav

Sv B/Sv2 B, En B.

Mål

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper om runor och runinskrifter under hela den period (från omkring 100 till omkring 1800) runorna har brukats som en levande skrift.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

- återge och translitterera de tre runraderna från äldsta tid, vikingatiden resp. medeltiden

- redogöra för vad som utmärker runinskrifter från olika perioder

- läsa, translitterera och översätta samt språkligt, historiskt och innehållsligt kommentera de runtexter som ingår i kursen samt andra, enklare runsvenska inskrifter

- identifiera och förstå de allra mest frekventa runsvenska orden och böjningsformerna

- beskriva runinskrifternas regionala och kronologiska spridning

- redogöra för grundläggande begrepp och termer inom runforskningen

- pedagogiskt presentera en runstensinskrift i fält

- självständig använda runordböcker och rundatabaser.

Innehåll

Runorna studeras som skriftsystem och inskrifterna som vittnesbörd om dåtidens samhällsförhållanden. Kursen ska också ge en första orientering i det språk som användes i runinskrifterna, med inriktning på förståelsen av deras innehåll och med tonvikten lagd vid de senvikingatida steninskrifterna.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och övningar. Runstenspromenad i Uppsala samt ev. exkursion ingår.

Examination

Skriftligt eller muntligt prov vid kursens slut. För godkänt resultat fordras dessutom en presentation inför kursdeltagarna av 1–2 runstenar i fält.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov tre gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.

Betygsskala: Väl godkänd, Godkänd, Underkänd

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin