Datorer och programmering

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TD317

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TD317
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 mars 2007
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

För godkänt betyg ska studenten kunna

  • skapa en algoritm för ett mindre mindre problem och överföra det till kod i ett högnivåspråk;
  • beskriva och använda följande i ett högnivåspråk: enkla datatyper, variabler, in/utmatning i terminalfönster, aritmetik, strängar, iteration, while/for, selektion (if/switch), arrayer och funktioner;
  • förstå parameteröverföringen till en funktion (värdeparameter, referensparameter, inparameter, utparameter) och en funktions returvärde;
  • redogöra för strukturen i ett program och beskriva vad som händer när ett program exekveras;
  • förklara grundläggande begrepp inom programmeringen som algoritmformulering, källkod, editor, kompilator, kompilering, maskinkod, exekvering, kompileringsfel, logiska fel, uttestning och felsökning;
  • använda en kompilator samt utföra uttestning och felsökning av enkla program;
  • förklara grundläggande terminologi vad gäller datorns uppbyggnad och prestanda;
  • skapa och publicera en enkel hemsida med hjälp av HTML-kod.

Innehåll

Grunderna i programmering i C++: enkla datatyper, in/utmatning, styrande satser, funktioner, arrayer, strängar. Algoritmer och problemlösning. Kompilering, exekvering, felsökning. Grunderna i HTML. Grundläggande datorkunskap: datorns uppbyggnad, terminologi, prestanda.

Grunderna i programmering i C++: datatyper, kontroll- och datastrukturer, funktioner. Algoritmer och problemlösning. Dokumentation och felsökning. Hemsidor och HTML. Datorns uppbyggnad: principer, terminologi, prestanda.

Undervisning

Kursen ges som distanskurs/nätkurs, men det erbjuds även ett antal frivilliga helgsammankomster som innehåller föreläsningar och laborationer.

Examination

Skriftligt prov (5 hp) samt inlämningsuppgifter (5 hp).

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter de tidigare kurserna 1TD315 Datorer och programmering TDB1, 5 p och 1TD325 Datorer och programmering TDB2,5 p och kan inte räknas i examen tillsammans med dessa.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin