Organisk kemi

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB400

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB400
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 19 mars 2007
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

Grundläggande kemi.

Mål

Student som genomgått kursen skall kunna:

- använda regler för beskrivning av organiska föreningars struktur och stereokemi

- relatera kemisk struktur till egenskaper som smältpunkt, kokpunkt, viskositet, kiralitet, syrastyrka, växelverkan med ljus (bl.a. färg)

- ge exempel på sambandet mellan struktur och funktion i tekniskt intressanta tillämpningar

- använda kemisk reaktionslära omfattande olika reaktionstyper såsom substitution, addition och elimination, samt Lewis syra-basbegrepp med dess koppling till reaktionsbenägenhet

- förklara begreppen nukleofil och elektrofil samt ge exempel för funktionella gruppers vanligaste reaktioner

- föra en labbjournal

- beskriva hur några begrepp i kursen tillämpas inom biomolekylär- och läkemedelsområdet

- ge exempel på hur kemiska egenskaper och reaktivitet kan påverka miljömässiga och ekonomiska ställningstaganden

Innehåll

Olika modeller för att beskriva och förstå strukturen av organiska molekyler (funktionella grupper, isomeri, kiralitet och konformationer). Egenskapskonsekvenser av bindningstyp och struktur. Växelverkan inom och mellan molekyler. Reaktionstyper: Substitution, eliminering, addition, radikalreaktioner, reaktionskinetik, katalys. Betydelsen av stereokemin i biologiska system. Orientering om spektroskopiska metoder i organisk kemi (UV, IR, MS, NMR).

Laborationer: Organiska synteser som exemplifierar teorin, syntesteknik, rening och separation liksom strukturbestämning med hjälp av spektroskopiska metoder.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer. Laborationer och därtill hörande genomgångar och redovisningar såväl muntliga som skriftliga är obligatoriska.

Examination

Skriftligt prov anordnas vid slutet av kursen. Godkänt laboratoriearbete krävs också för att kursen skall godkännas. Det skriftliga provet motsvarar 3 hp. Laborationerna och därtill hörande redovisningar motsvarar 2 hp.

Skriftliga prov bedöms med betyget underkänd (U), 3, 4 eller 5.

Laborationer bedöms med betyget underkänd (U), G eller VG.

Slutbetyget viktas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin