Arabiska D

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5AB520

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5AB520
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Semitiska språk G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 november 2007
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-11-08 och gäller från 2008-07-01.

Behörighetskrav

Arabiska A och B samt minst 22,5 hp i Arabiska C.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Avseende delkurs 1: Introduktion till vetenskapsteori och språkvetenskap

redogöra för vetenskaplig metodik och teori rörande analys och tolkning texter

översiktligt redogöra för litteraturvetenskapliga teorier och tolkningsmetoder

översiktligt redogöra för olika sätt att beskriva språk

översiktligt redogöra för språkvetenskapliga metoder att analysera språkligt material

Avseende delkurs 2: Inledning till arabisk filologi

redogöra för hur litteraturvetenskaplig metod kan tillämpas på arabiska litterära texter

redogöra för olika metoder och teorier för en korpusbaserad studie av arabiska språkvetenskapliga problem

översiktligt redogöra för principerna i en arabisk textedition

översiktligt redogöra för problem och metoder vid en arabisk dialektstudie

Avseende delkurs 3: Specialarbete

genomföra en empirisk eller rent teoretisk studie utifrån en frågeställning med anknytning till de teman som behandlas i den första delkursen

korrekt transkribera arabisk text med ett reversibelt transkriptionssystem

dra egna slutsatser och argumentera för dessa utifrån empiriska data och andras ståndpunkter på ett korrekt sätt

planera (sätta upp mål, urskilja deluppgifter och disponera tidsramarna för) denna arbetsuppgift, följa denna plan och ta självständigt ansvar för deluppgifter

finna för uppgiften relevant och lämplig litteratur, samt läsa in och göra korrekta

referat av relevanta delar av denna litteratur

tillgodogöra sig mera avancerad facklitteratur som är relevant för studien

skriftligen presentera resultatet av denna studie i en uppsats strukturerad utifrån frågeställningen, resultatet och den stödjande argumentationen, skriven på en i stort sett grammatiskt korrekt prosa och med korrekt behandling av fackterminologi

följa vedertagna formella konventioner vad gäller struktur och typografi och på ett

korrekt sätt citera och referera källor samt skriva hänvisningar och referenser

bedöma en studie och uppsats inom utbildningsområdet på liknande nivå vad gäller dess frågeställning, resultat, argumentation och presentation

muntligen presentera och diskutera en sådan studie för en publik av jämbördiga studenter

Innehåll

Delkurs 1: Introduktion till vetenskapsteori och språkvetenskap, 7,5 hp (Introduction to the theory of science and linguistics)

Delkurs 2: Inledning till arabisk filologi, 7,5 hp (Introduction to Arabic philology)

Delkurs 3: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (Exam paper for the bachelor's degree)

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början. För att erhålla betyget VG krävs VG på examensarbetet och minst en av de övriga delkurserna.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen avser fjärde terminens studier inom huvudområdet semitiska språk/arabiska.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Kurslitteratur:

Litteratur väljs i samråd med examinator och omfattar utdrag ur arabiska prosaverk och arabisk poesi samt ev. massmediatexter från arabiska medier. Massmediatexter kan avse dags- och veckopress, TV, radio, film, video och övriga medier inom informationsteknologin.

Litteratur för specialarbetet väljs i samråd med handledaren.

Referenslitteratur, lexika och grammatiker

Ambros, Arne Amadeus and Procházka, Stephan. A concise dictionary of Koranic Arabic. Wiesbaden: Reichert, 2004.

Badawi, Elsaid, Michael G. Carter, and Adrian Gully. Modern Written Arabic: A comprehensive grammar. London: Routledge, 2004.

Belot, J. B. Vocabulaire arabe-français à l'usage des étudiants. 14:e utvidgade uppl. Beirut: Imprimerie catholique, 1929 (el. senare).

Brockelmann, Carl. Arabische Grammatik. Paradigmen, Literatur, Übungsstücke und Glossar. Rev. av M. Fleischhammer. 20:e uppl. Lehrbücher für das Studium der orientalischen Sprachen, 2. Leipzig, 1982.

Dahlgren, Sven-Olof. Word order in Arabic. Orientalia Gothoburgensia 12. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 1998, tillsammans med: Isaksson, Bo. "Towards a corpus-based syntax of the Arabic language. Review article ." Orientalia Suecana 53 (2004): 165-185.

Dahlgren, Sven-Olof. Arabisk högspråklig grammatik. Göteborg: Anatole Media, 2005 ( = AHG).

The Encyclopaedia of Islam. Vol. 1-12, edited by H. A. R. Gibb, J. H. Kramers, É. Lévi-Provençal, et al. New Edition. Leiden, 1983-2004.

Fischer, Wolfdietrich. Grammatik des klassischen Arabisch. 2:a rev. uppl. Porta Linguarum Orientalium, NS 11. Wiesbaden: Harrassowitz, 1987.

———. A grammar of Classical Arabic. Övers. J. Rodgers. 3:e rev. uppl. New Haven and London: Yale UP, 2002 ( = F).

Hava, J. G. Al-Faraid. Arabic-English Dictionary. Dar el-Mashreq: Beirut, 1970 (el. senare).

Kazimirski, Albert de Biberstein. Dictionnaire arabe-français: contenant toutes les racines de la langue arabe, leurs dérivés, tant dans l'idiome vulgaire que dans l'idiome littéral ainsi que les dialectes d'Alger et de Maroc. 2 band. Paris: Maisonneuve et Cie, Éditeurs pour les langues orientales, européennes et comparées, 1860 (finns även i nytryck).

Kraemer, Jörg, och Helmut Gätje. Wörterbuch der klassischen arabischen Sprache auf Grund der Sammlungen von A. Fischer, Th. Nöldeke, H. Reckendorf und anderer Quellen. Red. M. Ullmann och A. Spitaler. Vol. 1- . Wiesbaden: Deutsche morgenländische Gesellschaft, 1957- (kompletterar Lane).

Lane, E. W. Arabic-English Lexicon. 1863-93. Nytryck i förminskat format. London, 1984. Finns även som CD-ROM utgiven av Thesaurus Islamicus Foundation, www.thesaurus-islamicus.li, Cairo, Tradigital, 2003. ( = Lane).

Ryding, Karin C. A reference grammar of modern standard Arabic. Cambridge: Cambridge UP, 2005 ( = R).

Versteegh, Kees, ed. Encyclopedia of Arabic language and linguistics. Associate editors M. Eid, A. Elgibali, M. Woidich, and A. Zaborski. Vol. I, A-Ed. Leiden - Boston: Brill, 2006.

Wehr, Hans. A Dictionary of Modern Written Arabic, red. av J. M. Cowan. 4:e uppl., avsevärt utvidgad och förbättrad av förf. Wiesbaden: Harrassowitz, 1979.

Wright, William. A Grammar of the Arabic Language. Translated from the German of Caspari and edited with numerous additions and corrections. Reviderad av W. R. Smith och M. J. de Goeje, 2 vol. i 1. 3:e uppl. 1896-98. Nytryck. Cambridge: Cambridge University Press, 1975 (el. senare).

Arabistisk metod (viktiga inledande arbeten)

Allen, Roger. An Introduction to Arabic Literature. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2000. (totalt 263 s.; studenten väljer valda delar ur boken) eller Starkey, Paul. Modern Arabic Literature, The New Edinburgh Islamic Surveys, Carole Hillenbrand (ed.), Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006 (totalt 222 sid.)

Retsö, Jan. "Vad är arabiska?" Dragomanen 5 (2001): 15-36 sid.

Retsö Jan. The Arabs in antiquity: Their history from the Assyrians to the Umayyads. London: RoutledgeCurzon, 2003 (s. 536-626)

Somekh, Sasson. Genre and Language in Modern Arabic Literature. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1991. 128 sid.

Versteegh, Kees. The Arabic Language. 1997. Reprint. Edinburgh: Edinburgh UP, 2001 (valda delar från s. 1-240)

Ytterligare referenslitteratur för olika ämnesområden:

Litteraturvetenskap

Bergsten, Staffan. Litteraturhistoriens grundbegrepp, Lund: Studentlitteratur, 1994, sid. 7-61, 72-84, 122-177

Bergsten, Staffan. "Från litteraturhistoria till litteraturvetenskap", i Litteraturvetenskap. En inledning, Staffan Bergsten (red.), 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2002, s. 9-18

Culler, Jonathan. Literary Theory: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2000 [1997], 149 s. eller Kittang, Atle. En introduktion till den moderna litteraturteorin. Sixten Johansson (övers.). Eslöv: Symposion, 1997

Pettersson, Anders. "Har litteraturen alltid funnits eller är den en uppfinning", i Karavan (1) 2003, sid. 31-35

Landgren, Bengt. "Vad är en litterär text?", i Litteraturvetenskap. En inledning, red. Staffan Bergsten, 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2002, s.19-32

Cullhed, Anders. "Från dekonstruktion till nyhistoricism", i Litteraturvetenskap. En inledning. Staffan Bergsten (red.). Lund: Studentlitteratur, 1998, s. 139-154

Barthes, Roland. "La mort de l'auteur" [1968], i Oeuvres completes, Eric Marty (red.). Paris: Seuil, 1994, vol. 2:491-495. Engelsk övers.: "The Death of the Author", i Image, Music, Text. Stephen Heath (red.). London: Fontana, 1977, s. 142-148

Referenslitteratur, litteraturvetenskap

Allen, Roger. The Arabic Novel: An Historical and Critical Introduction. New York: Syracuse University Press, 1995

Allen, Roger. The Arabic literary heritage: The development of its genres and criticism, Cambridge: Cambridge University Press, 1998

Badawi, M. Modern Arabic Literature and the West. London: Ithaca Press, 1985

Bergsten, Staffan (red.), Litteraturvetenskap. En inledning. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2002

Brooks, Cleanth . The Well Wrought Urn: Studies in the Structure of Poetry. New York: Reynal and Hitchcock, 1947

Cachia, Pierre. An Overview of Modern Arabic Literature. Edinburgh: Edinburgh Univ. Press, 1990

Eagleton, Terry. Literary Theory: An Introduction (2nd ed.). The University of Minnesota Press, 1996

Encyclopedia of Arabic literature. Meisami, Julie Scott och Starkey, Paul (red.), London and New York: Routledge, 1998, 1999

Eriksson, Catharina; Eriksson Baaz, Maria; Thörn, Håkan (red.), Globaliseringens kulturer: Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället. Falun: Nya Doxa, 1999

Foucault, Michel. L'ordre du discours. Paris: Gallimard, 1971. Engelsk övers.: "The Discourse on Language", i Foucault, The Archaeology of Knowledge. New York: Pantheon, 1972, sid. 215-237. Svensk övers.: Diskursens ordning. Installationsföreläsning vid Collège de France den 2 september 1970, övers. Mats Rosengren. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1993, 59 s.

Furuland, Lars och Svedjedal, Johan (red.). Litteratursociologi: Texter om litteratur och samhälle. Lund: Studentlitteratur, 1997

Gadamer, Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, 4:e uppl., oförändrat eftertryck av den 3:e, utvidgade upplagan. Tübingen: 1975. Svensk övers.: Sanning och metod, i urval och övers. av Arne Melberg. Stockholm: Daidalos, 1997. Observera att den svenska volymen är ett urval

Jakobson, Roman. Language in Literature. Krystyna Pomorska and Stephen Rudy (eds.). Cambridge, Mass. and London: Belknap, Harvard Univ. Press, 1987

Jameson, Fredric. The Prison-House of Language: A Critical Account of Structuralism and Russian Formalism. Princeton: Princeton Univ. Press, 1972

Jameson, Fredric. Marxism and Form: Twentieth-Century Dialectical Theories of Literature, Princeton: Princeton University Press, 1971

Jonsson, Stefan. "Marxistisk litteraturteori", i Litteraturvetenskap. En inledning. Staffan Bergsten (red.), 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2002, s. 99-113

Lisbeth Larsson. "Feministisk litteraturkritik i förvandling", i Litteraturvetenskap, red. Staffan Bergsten, 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 1998, sid. 115-127

Lodge, David. The Art of Fiction, Penguin Books, 1992

Majaj, Lisa, Sunderman, Paula and Saliba, Therese (red.). Intersections – Gender, Nation and Community in Arab Women's Novels. New York: Syracuse University Press, 2002, (287 sidor)

Moi, Toril. "What Is a Woman?", i What Is a Woman? and Other Essays. Oxford: Oxford University Press, 1999

Said, Edward. "Introduction" och kap. 1 i Orientalism [1978]. London: Peregrine, 1985, s. 1-110

Selden, Raman. A reader's guide to contemporary literary theory, Second ed., Lexington: The university press of Kentucky, 1989

Showalter, Elaine. A Literature of their own: from Charlotte Brontë to Doris Lessing [1978], New rev. and exp. ed., London: Virago Press, 1999

Webster, Roger. Studying Literary Theory. An introduction, 2 uppl. London: Arnold, 1996. 130 sid.

Worton, Michael and Still, Judith, Intertextuality: Theories and Practices. Manchester and New York: Manchester University Press, 1990

Zeidan, Joseph. Arab Women Novelists, State University of New York Press, 1995

För inriktning på arabiska medietexter tillkommer:

Göran Bergström och Kristina Boréus. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, Lund: Studentlitteratur, 2000 el. sen.

El-Nawawy, Mohammed and Iskandar, Adel. Al-Jazeera: How the free Arab news network scooped the world and changed the Middle East, Westview, 2002

William A. Rugh. Arab Mass Media: Newspapers, Radio and Television in Arab Politics, Westport, CT: Praeger, 2004

Åsa Kroon. Debattens dynamik: hur budskap och betydelser förvandlas i mediedebatter, Linköping: Tema, Univ., 2001

Specialstudier och arabiska antologier i översättning med författarintroduktioner:

Al-Ali, Nadje Sadig. Gender writing/writing gender: The representation of women in a selection of modern Egyptian literature, Cairo: The American University in Cairo Press, 1994

Al-Hassan Golley, Nawar. Reading Arab women's autobiographies: Shahrazad tells her story, Austin: University of Texas Press, 2003

Allen, Roger , Kilpatrick, Hilary and de Moor, Ed. (red.), Love and sexuality in modern Arabic literature, London: Saqi, 1995

Anderson, Margaret, Arabic materials in English translation: a bibliography of works dating from the pre-Islamic period to 1977, Boston, G. K. Hall, 1980

Arebi, Saddeka. Women and words in Saudi Arabia: The politics of literary discourse, New York: Columbia University press, 1994

Aronson, Alex. Studies in the twentieth-century diaries: The concealed self, Lewiston, Queenston and Lampeter: The Edwin Mellen Press, 1991

Badran, Margot and Cooke, Miriam (red.). Opening the gates: A century of Arab feminist writing, London: Virago Press, 1992 (1990)

Booth, Marilyn (övers.). Stories by Egyptian Women: My grandmother's cactus, Austin: University of Texas Press, 1991

Cachia, Pierre. Taha Husayn: His place in the Egyptian literary renaissance, Gorgias Press LLC, 2005

Cooke, Miriam. Women claim Islam: Creating Islamic feminism through literature, New York and London: Routledge, 2001

Diyab, Henry, Johansson, Kerstin, Roos, Marita (övers.). En doft av mynta, Dar Al-Kitab, Diab.h@telia.com, ISBN, 91-631-0193-9, 2001

Eagleton, Mary (red.). Feminist literary criticism, London and New York: Longman, 1995 (1991)

Eagleton, Mary (red.). Feminist literary theory: A reader, Oxford: Blackwell publishers, 1996 (2:a uppl.)

El-Enaany, Rasheed. Arab representations of the Occident: Est-West encounters in Arabic fiction, London and New York: Routledge, 2006

Faqir, Fadia (red.). In the house of silence: autobiographical essays by Arab women writers, Reading: Garnet Publishing, 1998

Jayyusi, Salma Khadra (red.). Modern Arabic fiction: an anthology, New York: Columbia University Press, 2005 (1056 s.)

Jayyusi, Salma Khadra (ed.). The literature of modern Arabia: an anthology, London: Kegan Paul International, 1988

Jayyusi, Salma Khadra and Allen, Roger (red.). Modern Arabic drama: an anthology, Blommington: Indiana University Press, 1995

Jayyusi, Salma Khadra (ed.). Anthology of modern Palestinian literature, New York: Columbia University Press, 1992

Johnson-Davies, Denys ( övers. och red.), Under the naked sky: Short stories from the Arab world, Cairo and New York, The American University in Cairo Press, 2000

Johnson-Davies, Denys ( övers. och red.), Allen, Roger (introd.). Arabic short stories, Berkely and Los Angeles, University of California Press, 1983, 1994

Malti-Douglas, Fedwa. Men, women, and God(s): Nawal El-Saadawi and Arab feminist poetics, Berkely, Los Angeles and London: Universityof California Press, 1995

Mikhail, Mona. Seen and heard: A century of Arab women in literature and culture, Northampton, MA: Olive branch press, 2004

Moi, Toril. Sexual/textual politics: Feminist literary theory, London: Metheuen, 1985

Al-Musawi, Muhsin Jassim. The postcolonial Arabic novel: Debating ambivalence, Leden and Boston, Brill, 2003

Ramsay, Gail. "Styles of expression in women's literature in the Gulf" i Orientalia Suecana, Vol. LI-LII, sid. 371-390, 2002-2003

Ramsay, Gail, "Aspects of intertextuality in modern literature in the Gulf" i Intertextuality in modern Arabic literature since 1967, Deheuvels, Luc, Michalak-Pikuska, Barbara, Starkey, Paul (red.), Durham Modern Languages Series 2006, AR2, Durham: Durham University, 2006, sid. 161-186

Taha, Ibrahim. "The modern Arabic very short story: A generic approach i Journal of Arabic literature, Vol. XXXI, No. 1, 2000, sid. 59-84

Taha, Ibrahim. "Heroism in literature: A semiotic model" i The American Journal of semiotics, 18, 2002, sid. 109-127

Språkvetenskaplig (även dialektologisk) inriktning

Fischer-Jastrow, Handbuch der arabischen Dialekte, s. 15-121 (se nedan; finns i svensk översättning som kan erhållas på institutionen).

Badawi, Elsaid, Michael G. Carter, and Adrian Gully. Modern Written Arabic: A comprehensive grammar. London: Routledge, 2004.

Fischer, Wolfdietrich. "Classical Arabic." In The Semitic Languages, edited by R. Hetzron. 187-219. Routledge Language Family Descriptions. London: Routledge, 1997.

Dahlgren, Sven-Olof. Arabisk högspråklig grammatik. Göteborg: Anatole Media, 2005.

Wright, William. A Grammar of the Arabic Language. Translated from the German of Caspari and edited with numerous additions and corrections. Revised by W. R. Smith and M. J. d. Goeje. 2 vols. in 1. 3d ed. 1896-98. Reprint. Cambridge: Cambridge University Press, 1975.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin