Iranska språk D

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5JR415

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5JR415
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 november 2007
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-11-08 och gäller från 2008-07-01.

Behörighetskrav

Persiska/Iranska språk A och B och minst 22,5 hp från Persiska/Iranska språk C, alt. Kurdiska A och B och minst 22,5 hp från Kurdiska C.

Mål

I anknytning till vetenskaplig och metodisk handledning inläses en specialkurs avsedd att bilda underlag för terminens examensarbete.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

Avseende delkurs 1: Introduktion till vetenskapsteori och språkvetenskap

redogöra för vetenskaplig metodik och teori rörande analys och tolkning texter

översiktligt redogöra för litteraturvetenskapliga teorier och tolkningsmetoder

översiktligt redogöra för olika sätt att beskriva språk

översiktligt redogöra för språkvetenskapliga metoder att analysera språkligt material

Avseende delkurs 2: Inledning till iransk filologi

redogöra för hur litteraturvetenskaplig metod kan tillämpas på litterära texter från det iranska språkområdet

redogöra för olika metoder och teorier för en korpusbaserad studie av persiska/kurdiska språkvetenskapliga problem

översiktligt redogöra för principerna i en persisk textedition

översiktligt redogöra för problem och metoder vid en dialektstudie inom ämnet Iranska språk.

Avseende delkurs 3: Specialarbete

under handledning genomföra en empirisk eller rent teoretisk studie utifrån en frågeställning rörande iranska språk och/eller iransk litteratur

dra egna slutsatser och argumentera för dessa utifrån data och/eller andras ståndpunkter på ett i stort sett korrekt sätt

med stöd av handledare planera (sätta upp mål, urskilja deluppgifter och disponera tidsramarna för) denna arbetsuppgift, följa denna plan och ta självständigt ansvar för deluppgifter

under handledning finna för uppgiften relevant och lämplig litteratur, samt läsa in och

göra korrekta referat av relevanta delar av denna litteratur

tillgodogöra sig enklare facklitteratur på persiska som är relevant för den genomförda

studien

skriftligen presentera resultatet av denna studie i en uppsats strukturerad utifrån frågeställningen, resultatet och den stödjande argumentationen, skriven på en i stort sett grammatiskt korrekt prosa och med korrekt behandling av fackterminologi

analysera för- och nackdelar med olika transkriptionssystem för persiska eller annat iranskt språk

i stort sett korrekt transkribera text på ett iranskt språk med ett reversibelt transkriptionssystem

följa vedertagna formella konventioner vad gäller struktur och typografi och på ett korrekt sätt citera och referera källor samt skriva hänvisningar och referenser

bedöma en studie och uppsats inom ämnesområdet på liknande nivå vad gäller dess frågeställning, resultat, argumentation och presentation

muntligen presentera och diskutera en sådan studie för en publik av jämbördiga studenter

Innehåll

Delkurs l. Introduktion till vetenskapsteori och språkvetenskap, 7,5 hp

Delkurs 2. Inledning till iransk filologi, 7,5 hp

Delkurs 3, Specialarbete, 15 hp

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen avser fjärde terminens studier inom ämnesområdet iranska språk. Kursen ger vad som krävs av huvudämnet i en filosofie kandidatexamen, under förutsättning att 90 hp från Persiska/Iranska språk alt. Kurdiska A, B och C är klara.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Kurslitteratur:

Kurslitteraturen väljs ur en av institutionen fastställd lista.

Övergångsbestämmelser

Kursen är utformad i samklang med det examenssystem som gällde före 2007.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin