Mineralogi och petrologi

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MP000

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MP000
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 november 2007
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp med minst 60 p/90 hp inom området geovetenskap alternativt 60 p/90 hp inom området fysik kombinerat med 20 p/30 hp geovetenskap (geofysik). Dessutom fordras kunskaper motsvarande kurserna Dynamiska geosystem – global förändring 10 hp och Geovetenskapens analysmetoder 10 hp.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna

  • på ett systematiskt sätt demonstrera olika minerals och mineralgruppers kemiska och strukturella samband och fysikaliska egenskaper
  • använda och förstå mineralogiska analysmetoder, såsom röntgendiffraktion, mikrosondanalys, optisk mineralogi samt svepelektronmikroskopi
  • beräkna petrologiska fasjämvikter utifrån termodynamiska principer
  • bedöma bergarters typ och utvecklingmed genom petrografisk mikroskopering
  • förstå och beskriva magmatisk och metamorf petrologi i ett plattektoniskt perspektiv

Innehåll

Systematisk mineralogi och mineralkemi, inklusive olika mineralgruppers kristallkemiska strukturer samt mineralens fysikaliska egenskaper. Mineralogisk analysmetodik med övningar omfattande röntgendiffraktion, mikrosondanalys, optisk mineralogi samt svepelektronmikroskopi. Bestämning av petrologiska fasjämvikter i smältor och fast fas med hjälp av räkneövningar i termodynamik. Övningar i petrografisk mikroskopering. Magmatisk och metamorf petrologi i ett plattektoniskt perspektiv. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer samt fältarbete. Alla gruppövningar och fältmoment är obligatoriska

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen. För att kursen skall bedömas med betyget 3, 4 eller 5 fordras att det skriftliga provet, och alla laborationer, fältövningar och seminarier är godkända. Examinationen är uppdelad på Mineralogi 6 hp och Petrologi 9 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin