Molekylär bioenergetik och biofysik

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB703

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB703
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G1F, Kemi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 1 oktober 2009
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

Grundläggande kemi 30 hp, Biokemi, 15 hp eller Cellbiologi, 15 hp.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • Beskriva membranproteiners generella struktur och topologi.
  • Förklara termodynamiska grundprinciper för energiomvandling i biologiska membraner.
  • Använda spektroskopiska och andra fysikaliska analysmetoder som används för studier av membranproteiner och biologiska redoxprocesser
  • Redogöra för molekylärbiologiska metoder och hur de används för att studera molekylära mekanismer i respiration och fotosyntes.

Innehåll

Membranproteiners struktur, funktion och molekylära mekanismer. Områden som berörs är energiomvandling i celler, transport över membraner, fotosyntes, respiration. Biologisk termodynamik: entropi, kemisk potential, biokemiska standardtillståndet. Biologiska redoxreaktioner, elektrontransport.

Genreglering av energimetabolismen hos fotosyntetiska bakterier.

Laborationerna avser att ge kunskap om och färdigheter i spektroskopiska och molekylärbiologiska metoder, för att studera membranproteiner och energiprocesser på molekylär nivå. Datorbaserad modellering används för teoretiska studier av membranproteiners struktur.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer, litteratursökningar.

Examination

Inlämningsuppgifter , labbrapporter och muntliga presentationer av litteraturuppgifter (4 hp). Skriftlig tentamen (6 hp). Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultatet av de olika momenten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin