Datorer och programmering

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TD317

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TD317
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 20 april 2009
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

För godkänt betyg ska studenten kunna

  • förklara grundläggande begrepp som algoritmformulering, källkod, editor, kompilator, kompilering, maskinkod, exekvering, kompileringsfel, logiska fel, uttestning och felsökning;
  • redogöra för strukturen i ett program och beskriva vad som händer när ett program exekveras;
  • använda en kompilator samt utföra uttestning och felsökning av enkla program;
  • skapa en algoritm för ett mindre problem och överföra det till programkod, inklusive program med flera samverkande klasser, filer och pekare;
  • beskriva och använda följande i ett högnivåspråk: enkla datatyper, variabler, in/utmatning i terminalfönster, aritmetik, strängar, selektion (if/switch), repetition (for/while/do-while), arrayer, funktioner, klasser och pekare;
  • beskriva parameteröverföringen till en funktion (värdeparameter, referensparameter, inparameter, utparameter) och en funktions returvärde;
  • känna till principerna för objektorienterad programmering och kunna beskriva och använda klasser och objekt;

Innehåll

Grundläggande datorkunskap: datorns uppbyggnad, terminologi, prestanda. Algoritmer och problemlösning. Kompilering, exekvering, felsökning.

Programmering i C++: enkla datatyper, in/utmatning, styrande satser, funktioner, arrayer, strängar, filer, klasser och objekt. Introduktion till objektorienterad programmering: inkapsling, aggregat och association. Pekare och dynamiska arrayer av objekt.

Undervisning

Kursen ges som distanskurs/nätkurs. All kommunikation och handledning är helt nätbaserad.

Examination

Kontinuerlig examination i form av inlämningsuppgifter och tester för att uppnå betyg 3. Frivillig skriftlig hemtentamen i slutet av kursen för högre betyg.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter de tidigare kurserna 1TD315 Datorer och programmering TDB1, 5 p och 1TD325 Datorer och programmering TDB2, 5 p och kan inte räknas i examen tillsammans med dessa.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin