Rymdfysik

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA255

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA255
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 28 januari 2010
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp med Mekanik III, Fysikens matematiska metoder eller motsvarande. Elektromagnetisk fältteori rekommenderas.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Bedöma olika banors och raketers lämplighet för en given rymdfarkost.
  • Använda adekvat terminologi för solsystemets huvudsakliga plasmamiljöer och deras fenomen.
  • Kvalitativt bedöma strålningsrisker med olika satellitbanor.
  • Bedöma risker för rymdväderstörningar utifrån sol-, solvinds- och magnetosfärdata.
  • Använda begreppen adiabatisk invarians, magnetisk spegling och pitchvinkel för att beräkna partikelbanor i magnetfält.
  • Använda begreppet infrusna fältlinjer, och bedöma dess tillämpbarhet i ett givet fall.
  • Göra termiska balansberäkningar för idealiserade rymdfarkoster.

Innehåll

Plasma och magnetfält i rymden. Solstrålning, solatmosfären, solaktivitet, solvinden, heliosfären, solsegel. Laddade partiklars rörelse i magnetfält. Jordens och andra himlakroppars magnetosfärer, strålningsbälten, jonosfärer och plasmasfärer. Chockvågor och gränsskikt, rymdens cellstruktur. Rymdplasmats dynamik i magnetohydrodynamik (MHD) och tvåfluidteori. Magnetosfärdynamik, geomagnetiska stormar, substormar, rymdväder. Strömmar i magnetosfär-jonosfärsystem, polarsken, magnetiska stormar. Raketprincipen, rörelse i centralfält, satellitbanor, interplanetära banor. Rymdfarkosters termiska och elektriska växelverkan med rymdmiljön, jonmotorer.

Undervisning

Föreläsningar och lektioner.

Examination

Skriftlig tentamen efter kursen. Obligatoriska inlämningsuppgifter kan också förekomma.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin