Arabiska: fördjupad breddningskurs

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5AB902

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5AB902
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Semitiska språk A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 26 november 2010
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs inom huvudområdet Semitiska språk.

Behörighetskrav

Arabiska: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

Avseende delkurs: Arabisk grammatik och text

- med språkvetenskaplig terminologi redogöra för arabiska verbets former och syntax, jämte grundläggande satssyntax med de vanligaste logiska satsfogningarna och olika typer av underordnade satser,

- använda ett arabisk-engelskt standardlexikon,

- beskriva standardarabiskans morfosyntax (form- och satslära) detaljerat med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi samt tillämpa dessa kunskaper i arabiska texter,

- läsa enkel arabisk sakprosa i normal hastighet med begripligt uttal,

- översätta arabiska lärobokstexter utan lexikon och därvid analysera starka och svaga ordbildningar samt grundläggande syntax, och

- översätta enklare arabisk prosa med lexikon.

Avseende delkurs: Muntlig och skriftlig färdighet i arabiska

- förstå och aktivt använda idiomatiska arabiska uttryck i enkla samtal på standardarabiska i olika sociala situationer, och

- aktivt använda ett basordförråd som innefattar sociala situationer på olika formalitetsnivåer.

Avseende delkurs: Arabisk litteratur

- redogöra för den arabiska litteraturens utveckling i dess historiska kontext från ca. 500 e.Kr. och framåt,

- beskriva olika typer av klassisk arabisk diktning,

- redogöra för olika genrer inom den klassiska arabiska prosan samt namnge viktiga verk inom olika genrer,

- beskriva framväxten av den moderna arabiska prosan,

- redogöra för de viktigaste arabiska författarnas liv och litterära verk, och

- analysera den arabiska litteraturens roll i dagens arabländer.

Avseende delkurs: Mellanöstern, Nordafrika, Central- och Sydasien

- ha grundläggande kännedom om regionens geografiska och geopolitiska förhållanden,

- översiktligt redogöra för grunddragen och periodiseringen av Nordafrikas, Mellanösterns, Centralasiens och Sydasiens historia fram till modern tid,

- datera viktigare händelser i regionens politiska utveckling fram till 1900, och

- från ett historiskt perspektiv kunna ge exempel på konsekvenser av koloniseringen av regionen.

Innehåll

Arabisk grammatik och text, 5 hp

Muntlig och skriftlig färdighet i arabiska, 5 hp

Samt en av följande kurser:

Arabisk litteratur, 5 hp

Mellanöstern, Nordafrika, Central- och Sydasien, 5 hp

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början. För att erhålla betyget VG krävs VG på minst två av de ingående delkurserna.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin