Arabiska D

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5AB520

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5AB520
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Semitiska språk G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 28 januari 2011
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Arabiska A och B samt minst 22,5 hp i Arabiska C

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Avseende delkurs 1: Introduktion till vetenskapsteori och språkvetenskap

- redogöra för vetenskaplig metodik och teori rörande analys och tolkning texter,

- översiktligt redogöra för litteraturvetenskapliga teorier och tolkningsmetoder,

- översiktligt redogöra för olika sätt att beskriva språk, och

- översiktligt redogöra för språkvetenskapliga metoder att analysera språkligt material.

Avseende delkurs 2: Inledning till arabisk filologi

med utgångspunkt i arabiska exempeltexter:

- redogöra för hur litteraturvetenskaplig metodik kan tillämpas på modern prosa,

- redogöra för hur litteraturvetenskaplig metodik kan tillämpas på modern poesi,

- redogöra för hur en textedition kan utföras av en kort klassisk text,

- redogöra för problem och metoder vid studiet av en arabisk dialekttext, och

- redogöra för syntax och stilistik utifrån en klassisk eller modern text

Avseende delkurs 3: Självständigt arbete

- genomföra en empirisk eller rent teoretisk studie utifrån en frågeställning med anknytning till de teman som behandlas i den första delkursen,

- korrekt transkribera arabisk text med ett reversibelt transkriptionssystem,

- dra egna slutsatser och argumentera för dessa utifrån empiriska data och andras ståndpunkter på ett korrekt sätt,

- planera (sätta upp mål, urskilja deluppgifter och disponera tidsramarna för) denna arbetsuppgift, följa denna plan och ta självständigt ansvar för deluppgifter,

- finna för uppgiften relevant och lämplig litteratur, samt läsa in och göra korrekta

referat av relevanta delar av denna litteratur,

- tillgodogöra sig mera avancerad facklitteratur som är relevant för studien,

- skriftligen presentera resultatet av denna studie i en uppsats strukturerad utifrån frågeställningen, resultatet och den stödjande argumentationen, skriven på en i stort sett grammatiskt korrekt prosa och med korrekt behandling av fackterminologi,

- följa vedertagna formella konventioner vad gäller struktur och typografi och på ett

korrekt sätt citera och referera källor samt skriva hänvisningar och referenser,

- bedöma en studie och uppsats inom utbildningsområdet på liknande nivå vad gäller dess frågeställning, resultat, argumentation och presentation,

- muntligen presentera och diskutera en sådan studie för en publik av jämbördiga studenter.

Innehåll

Delkurs 1: Introduktion till vetenskapsteori och språkvetenskap 7,5 hp (Introduction to the theory of science and linguistics)

Delkurs 2: Inledning till arabisk filologi 7,5 hp (Introduction to Arabic philology)

Delkurs 3: Självständigt arbete 15 hp (Exam paper for the bachelor's degree)

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början. För att erhålla betyget VG krävs VG på det självständiga arbetet och minst en av de övriga delkurserna.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen avser fjärde terminens studier inom huvudområdet semitiska språk/arabiska och ger tillräcklig fördjupning till filosofie kandidatexamen inom huvudområdet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin