Persiska B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5JR201

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5JR201
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 4 oktober 2013
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-11-08 och gäller från 2008-01-01. Kursen motsvarar den tidigare kursen Iranska språk B. Kursen kan räknas till biområdet Persiska i kandidatexamen.

Behörighetskrav

Minst 22,5 hp från Persiska A

Mål

Kursens syfte är att ge fördjupade färdigheter och kunskaper i den moderna nypersiskan och dess litteratur.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

Avseende delkurs 1: Grammatik och texter

redogöra för de viktigaste grammatiska skillnaderna mellan sakprosa och skönlitteratur

redogöra för olika typer av bisatser i persiska samt deras morfosyntaktiska struktur

beskriva persiskans morfosyntax (form- och satslära) detaljerat med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi samt tillämpa dessa kunskaper i

analysera de arabiska elementen i persisk grammatik och persiskt ordförråd

läsa enkel persiska sakprosa i normal hastighet med begripligt uttal

översätta enkel persisk sakprosa till svenska

Avseende delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet

redogöra för de huvudsakliga fonologiska, morfologiska, syntaktiska och lexikaliska skillnaderna mellan persiskans skrift- och talspråk

aktivt använda persiska pronominalsuffix i olika syntaktiska funktioner

aktivt använda talspråksformer vid kommunikation på persiska

förstå och aktivt använda idiomatiska uttryck

behärska skillnader i sättet att uttrycka sig i formella och informella kommunikativa situationer

aktivt använda ett basordförråd som innefattar: sjukdomar och kontakt med sjukvårdsinstanser, telefonsamtal på olika formalitetsnivåer, klockan, idrotter och sociala situationer

Avseende delkurs 3: Textläsning

läsa medelsvåra persiska skönlitterära prosatexter med korrekt uttal

översätta medelsvåra persiska skönlitterära prosatexter till svenska

läsa skrivet talspråk

analysera valda persiska skönlitterära texter utifrån den sociopolitiska kontext de tillkommit i

Avseende delkurs 4: 5AA021 Kulturbärande religioner

Se kursplan för fristående kurs 5AA021 Kulturbärande religioner.

Innehåll

Delkurs 1: Grammatik och texter

Delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet

Delkurs 3: Textläsning

Delkurs 4: 5AA021 Kulturbärande religioner

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Kurslitteratur:

Thackston, Wheeler M. 1993. An Introduction to Persian, Bethesda, Maryland: IBEX publishers.

Lambton, A.K.S. 1974. Persian grammar. Cambridge: Cambridge University Press. (Valda delar om arabiska element i persiska)

Sakprosatexter ur läroböcker för grundskolan och tidningar från Iran med tillhörande transkriptioner, ordlistor och översättningar

Grammatikdokument författade av Carina Jahani (under publicering)

Stencilerat material utarbetat av Helena Bani Shoraka (under publicering)

Persiska noveller med ordlistor och översättningar till svenska eller engelska

Ahmadzadeh, Hashem 2003. Nation and Novel. Uppsala: Acta Universitats Upsaliensis (valda delar)

Arberry, A. J. 1993. Classical Persian literature, New ed. Richmond: Curzon Press

Encyclopaedia Iranica, uppslagsord ”Fiction”. New York 1999.

Chelkowski, Peter J. 1999. ”Iranian literature”, in Encyclopedia of World literature in the 20th century. II (e-k), 3rd ed. Famington Hills, Mich.: St. James Press.

Ghanoonparvar, M.R. 1998. ”Iranian novel”, i Encyclopedia of the Novel, I. Ed. Paul Schellinger. Chicago – London: Fitzory Dearborn Publishers

Iran genom seklerna. Utg. Andreas Ådahl. Stockholm Utas, Bo 1966. ”Persisk litteratur”, i Utomeuropeiska litteraturer. Stockholm

Jahani, Carina 1997. ”Svenska läsare möter persisk litteratur”, i Den Nordiska Mosaiken, Humanistdagarna 1997, Uppsala: Uppsala universitet.

Jahani, Carina 2004. ”De ’ohördas’ röst – hur de svagaste i samhället kommer till tals i persiska och balochiska folksagor”, i Saga och sanning. Humanistdagarna 2003, Uppsala: Uppsala universitet.

Utas, Bo 1971. ”Om modern persisk litteratur – och klassisk, i En svensk antologi.

Utas, Bo 1984. ”Det långsamma uppbrottet. Iransk kvinnlig poesi i förvandling”, i Ord och Bild 3/1984

Yarshater, Ehsan (ed) 1988, Persian literature. Albany, NY.: Bibliotheca Persica. (valda delar)

Persisk litteratur i svensk och engelsk översättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin