Finska C1

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5FA020

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5FA020
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Finska G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionen för moderna språk, 26 januari 2011
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs inrättad av högskolestyrelsen 1977-06-20. Kursplanen är fastställd av nämnden för språkutbildning 1982-04-23 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-05-18 och senast reviderad 2008-06-12.

Behörighetskrav

Finska A och minst 22,5 hp i Finska B vari ska ingå delkurserna 1 (Grammatik) och 3 (Färdighetsträning med textanalys).

Mål

Utbildningen syftar till att ge god färdighet och fördjupade teoretiska insikter i det finska språket. Kursen syftar också till att ge fördjupade kunskaper inom ytterligare ett område inom finsk språk- eller litteraturvetenskap eller grundläggande kunskaper i ett annat uraliskt språk.

Efter avslutad kurs ska studenten:

- ha god färdighet att i tal och skrift kunna uttrycka sig på idiomatisk finska

- kunna använda sig av ett centralt finskt ordförråd i såväl tal som skrift

- ha kännedom om språkvetenskapliga teorier och metoder

- under handledning kunna behandla ett begränsat ämne inom finsk språk- eller litteraturvetenskap i form av en uppsats.

- självständigt kunna genomföra och skriftligt presentera en undersökning med grundläggande anspråk på ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt

Innehåll

Kursen består av följande delkurser.

Delkurs 1. Examensarbete, 15 hp

Delkursen innehåller en självständigt utförd uppgift över ämne inom finsk språk- eller litteraturvetenskap som redovisas i form av en uppsats om ca 20 sidor.

Kunskapskontroll sker genom fullgjord uppgift samt försvar av den egna uppsatsen och opposition på annans uppsats. Om uppsatsen skrivs på svenska, ska en sammanfattning på finska till ett omfång av ca en sida ingå. Uppgiften som opponent kan bytas mot annan självständig uppgift, som väljes i samråd med examinator.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- dra egna slutsatser och argumentera för dessa utifrån data och/eller andras ståndpunkter på i stort sett korrekt sätt

- med stöd av handledare planera denna arbetsuppgift, följa denna plan och ta självständigt ansvar för deluppgifter

- bedöma en sådan uppgift ur genusperspektiv

- skriftligen presentera resultatet av denna studie i en uppsats

- följa vedertagna formella konventioner vad gäller struktur och typografi och på ett korrekt sätt citera och referera källor samt skriva hänvisningar och referenser

- bedöma en uppsats inom finsk språk- eller litteraturvetenskap på liknande nivå vad gäller dess frågeställning, resultat, argumentation och presentation

Delkurs 2. Finsk språkvetenskap, 7,5 hp

Delkursen innehåller en genomgång av språkvetenskapliga grundbegrepp inom modern finsk fonetik, morfologi, syntax och semantik. Språkvetenskapens utveckling och centrala forskningsområden med exempel på aktuella forskningsfrågor.

Kunskapskontroll sker genom fullgjorda uppgifter och ett avslutande skriftligt prov.

Efter avslutad kurs skall studenten:

- ha kunskap om nyare språkvetenskapliga, främst syntaktiska, teorier i finska

- ha en översiktlig kännedom om aktuell finsk språkvetenskaplig forskning

- kunna använda centrala språkvetenskapliga begrepp

- kunna analysera och förklara grammatiska strukturer utifrån olika språkvetenskapliga perspektiv

Delkurs 3. Språkfärdighet, 7,5 hp

Delkursen innehåller träning i att utifrån grammatik använda finska korrekt i olika sammanhang. Mer avancerade översättningar till och från finska, uppsatser, referat, föredrag och konversationsövningar.

Kunskapskontroll sker genom fullgjorda uppgifter samt muntligt och skriftligt prov.

Efter avslutad kurs skall studenten:

- ha god kännedom om det skrivna språkets konventioner

- kunna strukturera texter på finska

- kunna översätta svårare texter till grammatiskt korrekt och idiomatisk finska

- kunna utforma referat, artikel, recension, subjektiv analys och fiktiv text

- ha utvecklat förmågan till processkrivande

- ha befäst och aktiverat förmågan att argumentera, informera, debattera och hålla föredrag på korrekt finska

Undervisning

Se under Innehåll

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning (se under respektive delkurs). Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För erhållande av slutbetyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på delkurser om minst 22,5 högskolepoäng.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen avser tredje terminens studier i finska.

För ämnesfördjupning till filosofie magisterexamen krävs ytterligare 30 högskolepoäng (Finsk-ugriska språk D1 eller Finsk-ugriska språk D 2) varav ett självständigt arbete om 15 eller 30 högskolepoäng och för ämnesfördjupning till filosofie mastersexamen ytterligare 30 högskolepoäng (Finsk-ugriska språk E).

Övriga föreskrifter

Delkurser i annat uraliskt språk får ej medtas i examen om motsvarande kurs lästs inom annan kurs.

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med kursen Finska för Finsktalande C.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin