Människa-datorinteraktion

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MD016

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MD016
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1N, System i teknik och samhälle G1N, Teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2 maj 2011
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för psykologiska teorier om hur människan fungerar ihop med olika (dator-)system;
  • bedöma hur kunskap om människans egenskaper kan användas vid design och konstruktion av tekniska system;
  • använda metoder och tekniker för att utforma och konstruera användargränssnitt.

Innehåll

Kursen fokuserar på några olika teoretiska block samt på ett mer praktiskt moment:

  • Psykologi: Utbildningen bygger på beteendevetenskaplig grund med tyngdpunkt på psykologi. Genomgång av kognitiva teorier, mänskligt beslutsfattande, lärande, samarbete i grupper, och agerande i datorstödda situationer.
  • Människa-datorinteraktion: Beskrivning, analys, design och konstruktion av interaktion mellan människor och datoriserade tekniska system. Tillämpningar inom olika områden, t.ex. administrativa system, system inom olika verksamhetsområden som sjukvård, processtyrning, fordons- och trafikstyrning.
  • Systemutvecklingsmodeller: Analys av olika (fungerande och ej fungerande) utvecklingmodeller, utveckling i stora projekt, iterativ systemutveckling, prototyp-driven utveckling, användarcentrerad utveckling. Gränssnittsutformning som del av systemutvecklingsprocessen.
  • Grupparbete: En större uppgift genomförs i mindre grupper. Uppgifterna baseras på något existerande datorsystem; stegen i arbetet är analys, krav, utvärdering och förslag till förändring (eventuellt implementation).

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och gruppuppgifter.

Examination

Skriftlig tentamen (2 hp), samt inlämningsuppgifter (3 hp)

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med kursen Design och konstruktion av användargränssnitt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin