Textilvetenskap B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 2HT302

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2HT302
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Textilvetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Konstvetenskapliga institutionens styrelse, 7 juni 2011
Ansvarig institution
Konstvetenskapliga institutionen

Allmänt

Kursansvarig institution är Konstvetenskapliga institutionen. Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-01-24.

Kursen, som ges på heltid, är fristående och utgör B-nivå inom ämnet textilvetenskap.

Behörighetskrav

Textilvetenskap A eller motsvarande.

Mål

Efter genomgången kurs ska den studerande ha baskunskaper om sömnads-, tillskärnings- och dräkthistoria, textil inredning, kyrklig skrud samt textilier i offentlig miljö i Norden och västvärlden från förhistorisk tid till nutid. Den studerande ska kunna placera in textila företeelser i ett teknik- och kulturhistoriskt sammanhang, använda ämnesspecifik terminologi, samt ha grundläggande färdigheter i dokumentation och analys av textila föremål. Den studerande ska också ha baskunskaper i källkritik och textilvetenskaplig metod, muntligt och skriftligt kunna presentera en problemformulering kring ett textilt föremålsmaterial eller textilier i ett tillverkningstekniskt, kulturhistoriskt eller socialt sammanhang, samt genomföra ett elementärt textilvetenskapligt forskningsarbete och författa en uppsats.

Innehåll

Kursen behandlar sömnads-, tillskärnings- och dräkthistoria, textil inredning, kyrklig skrud samt textilier i offentlig miljö i Norden och västvärlden från förhistorisk tid till nutid. I kursen ingår hantverkstekniska moment vilka syftar till att ge en bas för dokumentation och analys av textila föremål och tekniker, samt praktiska muntliga och skriftliga övningar i att bestämma, dokumentera, analysera, förklara och tolka textila föremål och företeelser från ovan nämnda tidsperiod. Under kursen diskuteras textila föremål, framställningsprocesser och kulturhistoriska sammanhang. Den sista delkursen utgörs av ett uppsatsmoment där studenten under handledning övar sig i att genomföra en mindre textilvetenskaplig undersökning och författa en uppsats. Kursen ger en fördjupning inom ämnet samt övning i textilvetenskaplig metod och analys. Den utgör en bas för den som vill läsa Textilvetenskap C, men kan också fungera som ett komplement till andra kulturhistoriska och historiska ämnen.

Delkurs 1. Sömnad och mönsterkonstruktion i teori och praktik, 4 hp

Delkurs 2. Grundläggande dräkthistoria, 8 hp

Delkurs 3. Textil i inredning och offentlig miljö, 8 hp

Delkurs 4. Uppsats, 10 hp

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, praktiska övningar, seminarier, studiebesök och uppsatshandledning. I undervisningen ingår muntliga och skriftliga övningar. Obligatorisk närvaro på föreläsningar, praktiska övningar och seminarier. Studenten har rätt till handledning endast under ordinarie kurstid.

Examination

Delkurs 1 – 3 examineras genom skriftliga och muntliga tentamina, samt praktiska hantverkstekniska övningar och muntliga och skriftliga föremålsdokumentationer och analyser. Vid betygsättning av delkurs 4, uppsatsen, bedöms arbetet med problemformulering, materialinsamling, bearbetning, analys, skriftlig presentation och opposition. Samtliga delkurser, liksom kursen som helhet, bedöms med betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Övriga föreskrifter

Vid delkursernas start skall betygssättande lärare/kursansvarig lärare ge anvisningar för hur obligatoriska moment skall tas igen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin