Musikvetenskap B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5MU032

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5MU032
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Musikvetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
martr101, 20 september 2011
Ansvarig institution
Institutionen för musikvetenskap

Behörighetskrav

Minst 22,5 hp av Musikvetenskap A.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:

- applicera musikvetenskapliga synsätt och metoder på såväl historiskt som samtida svenskt och utländskt material.

- söka och kritiskt värdera information och källor till musikhistorisk kunskap.

- självständigt författa en uppsats om ca 20 sidor huvudtext.

- genomföra musikanalyser på elementär nivå.

- i stora drag redogöra för ett historiskt förlopp och för skillnaderna mellan olika former av texter kring musik.

- bearbeta ett för kursen relevant källmaterial och på ett självständigt sätt värdera det, samt presentera resultatet i skriftlig form.

- redogöra för populärkulturens huvuddrag och möjliga avgränsningar mot andra kultursfärer.

- presentera belysande exempel på förekommande musik inom populärkulturen och identifiera dess karaktäristika, funktioner och kontexter.

Innehåll

Uppsats, 7,5 hp

Kursen ger grunderna i uppsatsskrivning. Den studerande skall under kursens gång framställa ett självständigt arbete om ca 20 sidor huvudtext.

Musikteori, 7,5 hp

Verkstudier. Övningar i musikanalys: steg- och generalbasbeteckningar, motivanalys, formanalys och Schenkeranalys.

Musiken i det populära, 7,5 hp

Kursen inriktar sig på musikaliska populariseringsprocesser och behandlar därför inte enbart populärmusik utan även områden och delar inom folkmusikens och konstmusikens traditioner. Vi studerar musik och musicerande ur historiska och interkulturella perspektiv där särskilt fokus ges åt sociala aspekter på massmediala och kommersiella processer.

Fördjupningskurs i musikhistoria, 7,5 hp

Kursen har huvudsakligen ett historiskt fokus och tar upp centrala frågeställningar, teoretiska begrepp och modeller. Innehållet variera beroende på om du läser på campus eller distans. Kontakta institutionen för aktuell information.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, repertoarstudier och handledning. Läraren äger rätt att utdela extrauppgifter vid studentens frånvaro från obligatoriska seminarier och när graden av närvaro inte uppfyllts.

Examination

Muntliga och skriftliga redovisningar samt ventilering och opposition av uppsats.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte förekomma samtidigt med kursen Musikteori 1 i kandidatexamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin