Psykologi B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 2PS072

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2PS072
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Psykologi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 24 oktober 2011
Ansvarig institution
Institutionen för psykologi

Behörighetskrav

Psykologi A eller motsvarande

Mål

Delkurs 1: Forskningsmetod, 7.5 högskolepoäng

Efter genomgången delkurs skall studenten på grundläggande nivå kunna:

· värdera förtjänster och brister i såväl experimentella som icke-experimentella forskningsmetoder,

· avgöra vilken forskningsmetod som använts i en studie och kunna kritiskt värdera dess slutsatser,

· välja mellan olika parametriska och icke-parametriska metoder för statistisk prövning och sedan genomföra en statistisk prövning,

· tillämpa statistikprogram för grundläggande statistiska analyser,

· tillämpa grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp på det psykologiska kunskapsområdet.

Delkurs 2: Biologisk psykologi, 7.5 högskolepoäng

Efter genomgången delkurs skall studenten på grundläggande nivå kunna:

· redogöra för teorier och fynd om hjärnans utveckling i ett evolutionärt perspektiv

· redogöra för nervsystemets indelning och utifrån en blindkarta över hjärnan kunna placera in viktiga delar av hjärnan och ange delarnas namn,

· med hjälp av teckningar och i ord förklara dels enskilda nervcellers uppbyggnad och funktion, dels hur neuron kommunicerar med andra neuron vid synapser och med hjälp av signalsubstanser

· förklara på vilket sätt områden och strukturer i hjärnan är inblandade i motoriska, perceptuella, kognitiva, språkliga, inlärningsmässiga, motivations- och emotionella processer och beteenden,

· sammanfatta teorier och fakta om biologiska rytmer, sömn, vakenhet och medvetande,

· i kronologisk ordning beskriva huvuddragen i hjärnans utveckling från embryonal period till tonårsperioden,

· förklara varför olika mätmetoder (ex PET, EEG, ERP) inom hjärnforskningen används,

· kunna ge exempel på resonemang och fynd vid sökandet efter könsskillnader.

Delkurs 3: Perception, 7.5 högskolepoäng

Efter genomgången delkurs skall studenten på grundläggande nivå kunna:

· kunna redogöra översiktligt för centrala teorier och problem inom perceptionspsykologi,

· kunna redogöra översiktligt för utvecklingen av och den neurologiska bakgrunden till människans perceptuella funktioner,

· kunna planera, genomföra och i tal och skrift redovisa en experimentell undersökning.

Delkurs 4: Socialpsykologi, 7.5 högskolepoäng

Efter genomgången kurs förväntas studenten på grundläggande nivå kunna:

· redogöra för fenomen som undersöks inom experimentell socialpsykologi,

· redogöra för teorier inom experimentell socialpsykologi,

· definiera och exemplifiera begrepp inom experimentell socialpsykologi,

· applicera begrepp inom experimentell socialpsykologi på vardagliga fenomen,

· designa en experimentell studie av ett socialpsykologiskt fenomen,

· designa en sambandsstudie av ett socialpsykologiskt fenomen,

· tillämpa samtalsfärdigheten aktivt lyssnande.

Innehåll

Syftet med kursen är att ge kunskaper i för psykologin relevant forskningsmetodik samt en översikt över några av psykologins centrala ämnesområden såsom biologisk psykologi, perception och socialpsykologi. Kursen utgör en breddning av de kunskaper som inhämtats på Psykologi A eller motsvarande utbildning.

Delkurs 1: Forskningsmetod

Delkursen innehåller tre huvudmoment: metod, statistik och vetenskapsteori. I delkursen introduceras allmänpsykologins forskningsmetoder, liksom användningen av statistiska metoder, bland annat variansanalys och regressionsanalys. I avsnittet ingår laborationer/räknestugor. Delkursen ger även en kort presentation av vetenskapsteori för att sätta in metod- och statistikundervisningen i en vetenskaplig, meningsfull kontext.

Delkurs 2: Biologisk psykologi

Delkursen skall ge grundläggande biologiska grundkunskaper relaterade till normala motoriska, perceptuella, kognitiva, språkliga, motivationella och känslomässiga processer och beteenden. Delkursen ska även med exempel illustrera avvikelser och störningar. Delkursens innehåll utgörs av fakta och teorier om den mänskliga hjärnan, dess struktur och utveckling. De grundläggande strukturerna i hjärna och nervsystem samt de basenheter, som dessa består av i form av framför allt nervceller med tillhörande signalsubstanser utgör den ena delen av kursinnehållet. Den andra upptas av förhållandet mellan dessa strukturer och basenheter å ena sidan och psykologiska fenomen å den andra. Hjärnans förhållande till varseblivning, motorik, minne, lärande, känslor, språk, sömn, medvetande, olikheter mellan människor m m liksom hjärnans utveckling i ett evolutionärt såväl som ontogenetiskt perspektiv bildar grunden för den andra delen av kursinnehållet.

Delkurs 3: Perception

Delkursen är uppdelad i två moment, en ämnesteoretisk del (6 hp) och en laboration (1,5 hp). Delkursen innehåller centrala teorier, metoder och forskningsresultat inom perceptionspsykologi. Den neurologiska basen för perception och perceptuell utveckling behandlas också. Laborationen består i genomförandet av en mindre experimentell undersökning av någon frågeställning relaterad till det perceptionspsykologiska forskningsfältet. Laborationen inkluderar planering, datainsamling och resultatbearbetning, samt att i tal och skrift redovisa denna undersökning

Delkurs 4: Socialpsykologi

Kursen är uppdelad på två moment, det ena avhandlar socialpsykologisk teori och forskning (6 hp) och det andra består av färdighetsträning i samtalsmetod (1,5 hp).

Undervisning

Undervisningen består av lektioner, seminarier, gruppövningar, laborationer och räknestugor.

Examination

Kursen examineras skriftligt samt i form av skriftliga och muntliga redovisningar i samband med gruppövningar och laborationer. Examination sker också genom deltagande i obligatoriska gruppövningar, färdighetsövningar, seminarier och laborationer. För godkänt resultat på kursen krävs vidare deltagande i två psykologiska experiment/undersökningar; två icke tidsbegränsade eller ett som varar minst 2 timmar.

Vid examinationen används betygsskalan underkänd, godkänd och väl godkänd. För att erhålla betyget väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på tre av följande fyra moment: Forskningsmetod I (7,5 hp), Biologisk psykologi I (7,5 hp), Perceptionspsykologi I (6 hp) och Socialpsykologi I (6 hp).

Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Krav på obligatorisk närvaro framgår av kursplan, schema eller annan information inför kursen eller respektive delkurs.

Kursen kan även ingå i Beteendevetenskapligt kandidatprogram.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin