Elektrokemi

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB204

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB204
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 december 2011
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

60 hp kemi inklusive genomgången Fysikalisk kemi I, 5 hp.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • tillämpa Nernst ekvation och Tafel-ekvationen på olika elektrokemiska system
  • definiera begreppet överspänning, förklara dess orsaker samt sambandet mellan ström och potential för några typer av elektrokemiska celler
  • förutsäga hur konduktiviteten för en elektrolyt beror av elektrolytens halt och typ samt förklara hur jonledningen sker i några fasta elektrolyter
  • kunna tillämpa några vanliga elektrokemiska metoder samt redogöra för vilken typ av information som kan erhållas med dessa metoder
  • beskriva olika korrosionsformer samt redogöra för orsakerna till deras uppkomst och korrosionsförlopp
  • ta upp polarisationskurvor för olika material samt redogöra för den information som denna typ av kurvor ger
  • beräkna korrosionshastigheter samt redogöra för olika metoder som kan användas för att förhindra eller kontrollera korrosionsprocesser
  • förklara batteriers och bränslecellers funktion.

Innehåll

Grundläggande begrepp inom elektrokemin. Allmän introduktion till elektrokemi: termodynamik, elektrodpotentialer, galvaniska och elektrolytiska celler, elektrodkinetik, dynamisk elektrokemi, masstransport genom migration, diffusion och konvektion. Konduktivitet. Fasta och vätskeformiga elektrolyter. Elektriska dubbelskikt. Överspänningar. Diffusionsskikt. Elektrokemisk instrumentering. Elektrokemiska tekniker. Potentiostatiska och galvanostatiska experiment. Elektrokemisk materialsyntes. Elektrokemi i fasta tillståndet. Interkalationsprocesser. Korrosion. Blandpotentialer. Korrosionsformer och korrosionsskydd. Korrosionshastigheter. Polarisationskurvor.

Laborationer som belyser det teoretiska innehållet.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, demonstrationer och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (4 hp). För godkännande krävs även godkänd laborationskurs som är poängsatt till 1 hp. Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och de obligatoriska momenten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin