Nanoteknik för industriella tillämpningar inom life science

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TE698

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE698
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Materialteknik A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 maj 2012
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap/farmaci.

Mål

Syftet med kursen är att ge studenterna en grundläggande förståelse för hur nanomaterial och nanoteknik kan användas för att utveckla nya material, produkter och metoder för industriella tillämpningar inom ett brett life-science område, samt ge studenterna en grund för att kunna arbeta med syntes, karakterisering, tillämpningar och säkerhet relaterade till nanomaterial och nanostrukturer i industriella nanoteknologiska utvecklingsprojekt.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • diskutera och analysera problem kring definitioner och terminologi inom nanoteknikområdet för olika områden inom life-sciences samt relatera dessa till regulatoriska aspekter,
  • tillämpa och beskriva de vanligaste bottom-up och top-down processerna för syntes av nanomaterial samt, med tillgång till begränsad information, välja lämplig process för en given applikation,
  • välja lämplig karakteriseringsmetod och självständigt använda relevanta karakteriseringsverktyg för att tillämpa denna på en given applikation,
  • redogöra för komplexa hälso- och miljömässiga riskfaktorer förknippade med nanopartiklar och hur olika risker kan utvärderas,
  • ge exempel på internationella och nationella industriella tillämpningar och utvecklingsprojekt där nanoteknik används inom life-science området, samt vetenskapligt förklara varför nanoteknik är en viktig förutsättning för dessas genomförande.

Innehåll

Introduktion till nanovetenskap och nanoteknik. Syntes av nanomaterial: bottom-up vs. top-down strategier. Karakterisering av nanomaterial: nanopartikelstorlek- och ytladdningskarakterisering, analys av nanoporösa material, elektronmikroskopi och AFM. Säkerhet och riskfaktorer förknippade med nanomaterial. Karakterisering av cell- och blodtoxicitet av nanomaterial. Formuleringsstrategier för nanomaterial avsedda som läkemedelsbärare. Diagnostik, teranostik (terapimetoder kombinerade med diagnostiska verktyg), och avbildning med hjälp av nanoteknologi. Nanomedicin och nanokosmetik för hudtillämpningar. Case studies av industriella nanoprojekt.

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsningar och laborationer. De laborativa uppgifterna utformas och laborationsgrupperna sätts samman för att utnyttja den heterogena studentgruppens förkunskaper.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp) samt redovisning av laborationer (1 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin