Examensarbete i bioinformatik

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MB931

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MB931
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik A2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 maj 2011
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

240 hp inom civilingenjörsprogrammen i bioinformatik och molekylär bioteknik.

Mål

Syftet med examensarbetet är att förbereda studenten för att kunna arbeta som ingenjör med ett vetenskapligt och ingenjörsmässigt förhållningssätt.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • identifiera och formulera tekniska problem
  • med ett vetenskapligt och ingenjörsmässigt förhållningssätt självständigt planera och genomföra en uppgift inom givna tidsramar
  • söka, sammanställa och använda relevant litteratur
  • visa på fördjupade kunskaper inom en avgränsat del av programmets verksamhetsområde
  • redogöra och argumentera för sina resultat på ett klart och korrekt språk, både muntligt och skriftligt och för olika målgrupper
  • ge konstruktiv kritik på andras texter

Innehåll

I examensarbetet skall studenten behandla och redovisa en uppgift. Arbetsuppgiften ska vara relevant för det civilingenjörsprogram som studenten ska examineras från. Uppgiften ska vara vald så att kunskaper från tidigare kurser kan tillämpas, men också breddas och fördjupas genom att studenten får söka och tillgodogöra sig ny kunskap nödvändig för att utföra arbetet. Omfångsmässigt ska uppgiften vara anpassad för att kunna lösas och redovisas inom given tidsram.

För att uppnå målen behöver studenten under kursens gång:

  • självständigt, men under handledning, avgränsa en tekniskt problem, undersöka detta, tolka och värdera resultaten samt presentera arbetet muntligt och skriftligt.
  • söka, värdera och sammanställa information och kunskap relevant för det valda problemet.
  • aktivt delta i seminarier eller om möjligt annan verksamhet som finns på den arbetsplats där arbetet utförs.
  • bedöma och ge konstruktiv kritik (opponera) på andra studenters texter och muntliga presentationer.

Undervisning

Handledning.

Examination

Examensarbetet ska redovisas både muntligt och skriftligt (se Övriga föreskrifter). I examinationen ingår även att opponera på ett annat examensarbete, normalt inom samma program, alternativt ha utfört en motsvarande uppgift definierad av examinator.

Muntlig redovisning sker i närvaro av examinator och ämnesgranskare.

Övriga föreskrifter

Anvisningar för examensarbete finns tillgängliga på www.teknat.uu.se/

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin