Idéhistoriens huvudlinjer, nyare tiden

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LH351

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LH351
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Idé- och lärdomshistoria G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 11 september 2012
Ansvarig institution
Institutionen för idéhistoria

Allmänt

Kursansvarig är institutionen för idé- och lärdomshistoria. Kursen är en fristående kurs och kan ingå i lärarutbildningen. Kursplanen är fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2007-02-27 och senast reviderad 2011-06-16.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

- redogöra för de viktigaste idéhistoriska epokerna, tankeströmningar samt deras främsta företrädare från 1700-talets upplysning fram till vår egen tid.

- på ett basalt sätt historisera idéer och tänkesätt genom att tolka dem i sina intellektuella, institutionella och samhälleliga kontexter.

- redogöra för och kritiskt diskutera basala idéhistoriska tolkningar.

- uppvisa grundläggande analytisk och kommunikativ förmåga.

Innehåll

Kursen behandlar västerlandets filosofi, vetenskap, samhällstänkande och religion från 1700-talets upplysning fram till vår egen tid. Här ges en bred genomgång av den västerländska tankeutvecklingen och de olika kulturepokerna.

Undervisning

Undervisningen består i huvudsak av föreläsningar.

Examination

Examination sker i form av en skriftlig tentamen.

Kursen bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin