Svenska som andraspråk A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5NS186

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5NS186
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska som andraspråk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionen för nordiska språk, 20 februari 2013
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den samläses med Svenska som andraspråk A inom Ämneslärarprogrammet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Mål

Delkurs 1. Det mångkulturella klassrummet 7,5 hp

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

 • redogöra för ämnet svenska som andraspråk i ett historiskt och samhälleligt perspektiv
 • beskriva och värdera olika organisationers modeller för tvåspråkig undervisning och undervisning för andraspråksinlärare
 • problematisera förhållandet mellan språk, identitet, etnicitet
 • redogöra för och exemplifiera attityder till flerspråkighet och språklig variation
 • redogöra för det mångkulturella samhällets framväxt och villkor

Delkurs 2. Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv 7,5 hp

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

 • redovisa grundläggande grammatisk terminologi
 • beskriva svenskans struktur i ett kontrastivt och typologiskt perspektiv samt redogöra för universella respektive språkspecifika drag inom syntax, morfologi och semantik
 • analysera och bedöma utvecklingsnivå i svenskt inlärarspråk särskilt i fråga om grammatisk utveckling
 • visa hur olika undervisningsmetoder kan möta inlärares behov

Delkurs 3. Fonetik och muntlig kommunikation 7,5 hp

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

 • redovisa grundläggande kunskaper i fonetik och fonologi
 • redogöra för svenskans fonologi i ett språkjämförande och typologiskt perspektiv
 • analysera och bedöma inlärares muntliga produktion
 • redogöra för vad kommunikativ språkförmåga innebär och beskriva hur en kommunikativ och funktionell språkundervisning kan utformas

Delkurs 4. Andraspråksinlärning i teori och praktik 7,5 hp

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

 • redogöra för centrala termer och begrepp samt modeller och teorier för andraspråksinlärning
 • definiera och redogöra för hur olika faktorer påverkar andraspråksinlärningen
 • redogöra för teorier om litteracitet samt läs- och skrivutveckling på ett andraspråk
 • identifiera, kategorisera och exemplifiera inlärares muntliga och skriftliga produktion med avseende på språklig nivå och inlärningsstrategier
 • redogöra för olika undervisningsmetoder och arbetssätt i ett didaktiskt perspektiv med teoretisk förankring

Innehåll

Kursen syftar till att den studerande ska skaffa sig sådana breda baskunskaper som krävs för att bli en god lärare i svenska som andraspråk. Kursen behandlar svenskans struktur och andraspråksinlärning i ett teoretiskt och didaktiskt perspektiv. Därutöver belyses språklig variation, identitet samt attityder till flerspråkighet. I kursen ingår också yrkesrelaterade inslag såsom studiebesök, auskultationer och lektionsplaneringar. Kursen består av fyra delkurser à 7,5 hp. Det mångkulturella klassrummet, Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv, Fonetik och muntlig kommunikation samt Andraspråksinlärning i teori och praktik.

Delkurs 1. Det mångkulturella klassrummet, 7,5 hp

Delkurs 2. Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp

Delkurs 3. Fonetik och muntlig kommunikation, 7,5 hp

Delkurs 4. Andraspråksinlärning i teori och praktik, 7,5 hp

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer samt även andra självständiga arbeten och fältstudier.

Examination

Kursen examineras genom seminarier samt genomförande av muntliga och skriftliga uppgifter och prov. I alla skriftliga arbeten bedöms studentens förmåga att skriva korrekt och funktionell sakprosa, anpassad till situation och genre. Student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin