Introduktionskurs i sydkurdiska (sorani)

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KD132

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KD132
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 22 oktober 2012
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan räknas till biområdet Kurdiska i kandidatexamen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för betyget Godkänd minst kunna:

  • redogöra för sorani-dialektens utbredning och ställning inom de kurdiska dialekterna och nyiranska språken,
  • beskriva huvuddragen i sorani-kurdiskans ortografi (skriftsystem), fonologi (ljudstruktur)och elementära morfosyntax (form- och satslära)med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi,
  • läsa enkla texter på sorani med begripligt uttal,
  • översätta elementära texter på sorani till svenska,
  • ta ut satsdelar och analysera ordformer i elementära texter med hjälp av lexikon,
  • diskutera problematiken rörande mångspråkighet, språkstandardisering och frågan om nationalspråk,
  • kortfattat redogöra för den historiska utvecklingen i kurdisktalande områden i Främre Orienten från 1500-talet och framåt samt för de konsekvenser politiska gränsdragningar har fått för det kurdiska språket.

Innehåll

Kursen är en introduktionskurs i sydkurdiska och innehåller även en översikt över det kurdiska språket, dess dialekter och dess litteratur samt en kort genomgång av kurdernas historia.

Undervisning

Kursen ges som nätbaserad distanskurs med kontinuerlig support. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Kunskapskontroll sker genom hemtentamen av realiadelen samt skriftligt prov på språkdelen.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tas med i examen tillsammans med Kurdiska A (5KD101).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin