Det konstvetenskapliga fältet

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5KV008

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KV008
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Konstvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Konstvetenskapliga institutionens styrelse, 20 maj 2013
Ansvarig institution
Konstvetenskapliga institutionen

Allmänt

Kursen ingår i masterprogram i humaniora, konstvetenskaplig inriktning.

Behörighetskrav

Behörig till kursen är den som antagits till någon av historisk-filosofiska fakultetens magisterkurser eller masterprogram.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten ha fördjupad kännedom om villkoren för olika typer av konstvetenskaplig verksamhet samt deras inomvetenskapliga men även samhälleliga funktion och position. Kursen är obligatorisk för den som studerar inom historisk-filosofiska fakultetens masterprogram inriktning konstvetenskap.

Innehåll

Kursen presenterar och problematiserar olika konstvetenskapliga verksamheter inom det konstvetenskapliga fältet. Med anknytning till masterprogrammets inledande kurs för konstvetare kring teori- och metodfrågor skapas på denna kurs större medvetenhet om hur olika verksamhetsområden genererar olika typer av kunskap och mening. Lika viktigt är att studenten inom kursen kommer i kontakt med olika yrkesområden och deras utövare (olika typer av författarskap, museiverksamhet, kulturarvs- och bevarandeideologier, praktik etc.) samt arbetsområden som rör ”konst och samhälle” (konstpedagogik, verksamheter på kommunal, landstings- eller statlig nivå, konstmarknaden etc.).

Undervisning

Undervisningen består av obligatoriska seminarier, föreläsningar och studiebesök. Den betygsskala som tillämpas är Godkänd och Underkänd.

Examination

Skriftlig rapport över studiebesök kopplat till relevant kurslitteratur.

Övriga föreskrifter

Vid kursens start ska betygssättande lärare/kursansvarig lärare ge anvisning för hur obligatoriska moment ska tas igen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin