Sociologi C

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 2SC108

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2SC108
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Sociologi G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 29 maj 2013
Ansvarig institution
Sociologiska institutionen

Allmänt

Kursen är en fortsättningskurs på grundnivå och utgör högskolepoäng 61-90 i sociologi. Kursen ges som fristående kurs och kan ingå i program.

Behörighetskrav

60 hp i sociologi

Innehåll

Syftet med kursen är att studenten tillägnar sig kunskap och övriga färdigheter för att sedan kunna genomföra ett självständigt examensarbete i form av en vetenskaplig uppsats. Stor vikt läggs vid att studenten - utifrån tidigare inhämtade kunskaper om sociologisk teori och begreppsbildning - utvecklar sin förmåga att identifiera en sociologisk frågeställning.

Kursen består av tre delmoment.

1. Sociologisk teori III, 7,5 hp

Delkursen syftar till att studenten tillägnar sig kunskap om aktuell forskning inom sociologi samt utvecklar sin förmåga att delta i vetenskapsteoretisk diskussion.

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • visa på fördjupade kunskaper om sociolgiska perspektiv, teorier och begrepp
 • visa fördjupade färdigheter att självständigt integrera, jämföra, kritiskt granska och värdera olika sociologiska perspektiv, teorier och begrepp
 • självständigt använda sociologiska perspektiv, teorier och begrepp för att kritiskt analysera och utvärdera samtida sociala fenomen och problem
 • visa förmåga att med utgångspunkt i denna fördjupade kunskap formulera en hållbar idé för ett sociologiskt uppsatsprojekt
 • utföra informationssökningar för en egen frågeställning inom det sociologiska kunskapsområdet, kritiskt analysera informationen och på ett kvalificerat sätt använda och presentera denna.

2. Metod och analys III, 7,5 hp

Delkursen syftar till att studenten utvecklar en fördjupad förmåga att självständigt tillämpa och kritiskt reflektera över några vanliga kvantitativa och kvalitativa metoder.

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • göra självständiga och kritiska bedömningar av sociologiska forskningsmetoders användbarhet för egen frågeställning
 • välja en ändamålsenlig metod för en given studie med förståelse för de följder som metodvalet får för insamling, analys samt resultat
 • genomföra och skriftligt redovisa resultatet av en metodologisk analys

3. Uppsatsarbete, 15 hp

Syftet med delkursen är att studenten tillägnar sig kunskap och övriga färdigheter för att sedan kunna genomföra ett självständigt examensarbete i form av en vetenskaplig uppsats. Stor vikt läggs vid att studenten - utifrån tidigare inhämtade kunskaper om sociologisk teori och begreppsbildning - utvecklar sin förmåga att identifiera och formulera en sociologisk frågeställning.

Uppsatsarbetet utförs självständigt och innebär ett djupare studium av ett samhällsproblem eller en aspekt av sociologisk teori eller metod. Arbetet redovisas skriftligt och ska behandlas vid ett seminarium. I delkursen ingår även att genomföra en vetenskaplig opposition.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • initiera, planera och genomföra en sociologisk undersökning samt skriva en uppsats med krav på vetenskaplighet
 • självständigt genomföra en vetenskapligt relevant opposition
 • kommunicera och diskutera information, problem och resultat av analys skriftligt och muntligt till olika grupper i samhället

Undervisningen består av föreläsningar och handledningssseminarier. Student har rätt till handledning endast under en termin.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Deltagandet i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt. Övrig närvaro framgår av studiehandledningen. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Examination sker genom skriftliga och muntliga prov. Uppsatssen examineras vid ett seminarium. För slutbetyget VG på hela kursen krävs VG på uppsatsarbetet. Hemskrivning som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG om inte särskilda skäl föreligger. Uppsatsen examineras vid ett seminarium

Övriga föreskrifter

En och samma examen kan inte, utöver kursen Sociologi och Socialspykologi A, innefatta både Sociologi och Socialpsykologi. Inte heller kan nåot av ämnena ingå i samma examen som Sociologi AOP.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin