Mineralogi och petrologi

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MP000

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MP000
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 5 september 2013
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp med minst 90 hp inom området geovetenskap och 15 hp kemi, alternativt 90 hp inom området fysik kombinerat med 30 hp geovetenskap. Dessutom krävs kursen Dynamiska geosystem - global förändring 10 hp eller Prospekterings- och miljöinriktad geofysik 15 hp och Geovetenskapens analysmetoder 10 hp.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

• identifiera de viktigaste bergartsbildande mineralen utifrån dess strukturella, fysikaliska och optiska egenskaper

• förklara principerna för, och använda mineralogiska analysmetoder, mikrosond, och optisk mineralogi

• tillämpa petrologiska fasjämvikter och termodynamiska principer på vanliga mineralgrupper

• bedöma bergarters typ och utveckling med hjälp av petrografiska-, mineralogiska- och geokemiska index

• beskriva magmatiska och metamorfa bergarter i ett plattektoniskt perspektiv

Innehåll

Systematisk mineralogi och mineralkemi, inklusive olika mineralgruppers kristallkemiska strukturer samt fysikaliska egenskaper. Klassifikation av bergarter och kemiska principer i petrologi. Magmatisk och metamorf petrologi i ett plattektoniskt perspektiv. Övningar i metodik, mineralogi, petrologi, optisk mineralogi, geokemisk modellering och termobarometri.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och praktiska övningar. Deltagande i övningar och laborationer är obligatoriskt.

Examination

Examinationen består av ett skriftligt prov i mineralogi (6 hp) och en kombinerad praktisk och skriftlig examination i petrologi (9 hp) samt godkända rapporter och laborationer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin