Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2FE944

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2FE944
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Företagsekonomi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 10 september 2014
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter avslutad delkurs ska studenten:

  • Ha god förståelse för redovisningssystemets uppbyggnad och de värdegrunder som används i redovisningsstandards
  • Ha grundläggande förståelse för hur redovisningsinformation produceras och används
  • Kunna identifiera och bokföra grundläggande affärshändelser
  • Kunna upprätta ett enklare bokslut
  • Kunna tillämpa finansiella mått på redovisningsdata i syfte att beskriva ett
  • företags lönsamhet, likviditet och finansieringssituation.
  • Kunna redogöra för grundläggande samband och begrepp inom ämnet företagsekonomi och dess olika delområden som marknadsföring, finansiering, organisering, och redovisning.
  • Tillämpa grundläggande kunskaper i företagsekonomi för att sammanställa, analysera, kritiskt värdera och integrera information i en företagsekonomisk praktik.
  • Presentera en projektrapport, såväl muntligt som skriftligt, där företag analyserats utifrån olika perspektiv och teoretiska ansatser inom; marknadsföring, finansiering, organisation och externredovisning.

Innehåll

Kursen innehåller tre spår som integreras i kursen:

Ämneskunskap, metodkunskap och bildning. Kursen strävar efter att studenten ska kunna integrera ämneskunskaper från olika delområden inom företagsekonomi och öva att tillämpa dessa på praktikfall.

Kursen inleds med att studera affärsredovisning genom diskussion av grundläggande begrepp såsom tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter och kostnader. Sambandet mellan resultat, balans och likviditet uppmärksammas. Parallellt introduceras principerna bakom dubbel bokföring, konton och kontoplaner. Principerna exemplifieras med vanligt förekommande affärshändelser. Redovisningens slutrapporter såsom årsbokslut och årsredovisning är centrala i kursen. Därför studeras också hur dessa rapporter kan analyseras för att beskriva företagets lönsamhet, likviditet och finansiella situation. Vidare hur utformnigen av dem påverkas av lagstiftning, redovisningsstandarder, redovisningsprinciper och värderingsmetoder.

Den avslutande delen på kursen utgörs av ett ämnesintegrerande moment. Här skall studenterna integrerat tillämpa kunskaper från grundkurser i marknadsföring, kalkylering, organisation och affärsredovisning. Det baseras på case där studenterna får tillämpa informationssökning och insamling av information, värdering av olika källor, vetenskaplig metod samt problemanalys. Denna del syftar till att fördjupa studenternas kunskaper i företagsekonomi samt öka den allmänna informationskompetensen och medvetenheten i metodfrågor.

Undervisning

Kursen ges på svenska. Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Detta är en campusbaserad kurs men även webbaserade verktyg ingår. Information om olika aktiviteter som t.ex. arbetsuppgifter och inlämningsdatum finns på kursens webbplats.

Examination

Slutbetyg på hela kursen ges med Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.

Examination sker i löpande form genom olika examinationsmoment som skrivningar, arbetsuppgifter, och grupparbeten. Slutbetyget sätts genom en sammanvägning av examinationsmomenten.

Löpande examination innebär att uppgifter och prov måste fullföljas inom ramen för kurstillfällets längd. Dock finns möjlighet att via uppsamlingsskrivningar erhålla godkänt på kursen utan omregistrering

Mer detaljerad information om hur sammanvägningen går till framgår av studiehandledningen som publiceras på kursens webbplats

Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

OBS. Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin