Preklinisk och klinisk dataanalys i prediktiv läkemedelsutveckling

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FG890

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3FG890
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaci A1N, Läkemedelsutveckling A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 4 juni 2015
Ansvarig institution
Institutionen för farmaci

Allmänt

Kursen ges på engelska vid behov.

Behörighetskrav

För sökande inom:

- Apotekarprogrammet ska den studerande ha minst 150 hp inom programmet samt ha genomgått alla kurser på termin 1-7 inom programmet.

-Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik ska den studerande ha minst 120 hp inom programmet inklusive kurser motsvarande Sannolikhet och statistik 5 hp, Läkemedelskemi 7,5 hp samt Farmakokinetik 7,5 hp.

- Masterprogrammet i Läkemedelsutveckling krävs antagning till programmet samt genomgången kurs i Läkemedelsutveckling 7,5 hp.

Masterprogrammet i Läkemedelsmodellering krävs antagning till programmet samt genomgången kurs i Läkemedelsutveckling 7,5 hp.

- För fristående kurs krävs minst 150 hp från naturvetenskaplig eller teknisk utbildning, varav kunskaper motsvarande minst 60 hp inom ämnena farmaci, farmaceutisk biovetenskap och/eller läkemedelskemi, samt kurser motsvarande Statistik minst 4,5 hp, Läkemedelskemi minst 6 hp och Farmakokinetik minst 7,5 hp. Annan utbildning prövas individuellt. Kunskaper i engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

 

Mål

De studerande skall efter genomgången kurs visa förståelse för begrepp och vanliga metoder inom multivarat dataanalys, experimentell design, parameterskattning och anpassning av modeller till data, samt kunna applicera dessa till typiska frågeställningar inom läkemedelsutveckling. Specifikt skall de studerande kunna:

- förklara och använda grundläggande statistiska begrepp och metoder

- förklara och använda vanliga regressionsmetoder och metoder för att skatta modellparametrar

- beskriva och använda metoder för förklarande och prediktiv multivariat dataanalys

- beskriva och använda vanliga metoder inom statistisk experimentell design

- beskriva och använda grundläggande begrepp inom modellutvärdering

- applicera dessa metoder på typiska problemställningar i läkemedelsutveckling, såsom analys av data från genomiska, proteomiska, kemiska och biologiska experiment, modellering av samband mellan läkemedels kemiska strukturer och deras fysiska, biologiska och farmakologiska egenskaper, samt modellering av läkemedelseffekter från prekliniska och kliniska data

- analysera, värdera och presentera resultaten från sådana statistiska dataanalyser.

Innehåll

Kursen behandlar användandet av statistiska metoder för att analysera och modellera kemiska och biologiska data inom läkemedelsutvecklingsprocessen. Kursen belyser de grundläggande koncepten i de olika metoderna som behandlas, deras användbarhet för specifika frågeställningar i utvecklingen av nya läkemedel, samt hur metoderna används praktiskt. Fokus ligger på läkemedelsrelaterade användningsområden, såsom: informatik applicerat på genomik-, proteomik-, kemiska och biologiska data, struktur-aktivitetssamband, samt modellbaserad preklinisk och klinisk läkemedelsforskning. Genom att applicera olika metoder på relevanta exempel får de studerande praktisk erfarenhet av flera vanliga statistiska metoder och programvaror.

Exempelvis behandlas följande moment:

- grundläggande statistiska begrepp, såsom fördelningar (kontinuerliga/diskreta), lägesmått/spridningsmått, hypotesprövning, ANOVA, Bayesiansk statistik, sannolikhet a priori/a posteriori)

- regressionsmetoder och metoder för att skatta modellparametrar (såsom linjär/multilinjär/icke-linjär/robust regression, maximum likelihood-estimering)

- multivariat dataanalys (t.ex. principalkomponentanalys, klusteranalys, partial least squares, supportvektormaskiner, beslutsträd

- statistisk experimentell design (t.ex. faktoriell design, D-optimal design)

- modellutvärdering (t.ex. korsvalidering, boot-strapping, permutationsanalys)

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, datorlaborationer och gruppövningar. Obligatoriska moment: kursstart, datorlaborationer, samt genomförande och redovisning av gruppövningar.

Examination

Examination baseras på muntlig eller skriftlig redovisning av gruppövningar. För godkänd kurs krävs närvaro och godkänt resultat på obligatoriska moment. Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats. Varje student har rätt till sammanlagt sex provtillfällen, dvs. ett prov och fem omprov.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin