Akkadiska med grammatik och kilskrift: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5AS602

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5AS602
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Semitiska språk A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 18 juni 2015
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Kandidatexamen med ett språkvetenskapligt ämne som huvudområde. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Kursen syftar till att ge en introduktion till den akkadiska grammatiken och ge grundläggande färdighet i kilskrift samt ge en förståelse för akkadiskans ställning bland övriga semitiska språk.

Generella mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

- redogöra för de grundläggande begreppen inom allmän fonologi, morfologi, syntax och semantik i vedertagen lingvistisk terminologi;

- redogöra för akkadiskans och sumeriskans plats bland de äldre språken i Främre Orienten och elementärt om akkadiskans roll som semitiskt språk;

- behärska det väsentliga av akkadiskans ljud-, form- och satslära;

- behärska ett mindre urval av grundläggande nyassyriska kilskriftstecken;

- transkribera, läsa upp, översätta samt grammatiskt och innehållsligt analysera enkla under kursen noggrant genomgångna translittererade akkadiska texter;

- translitterera, transkribera, läsa upp, översätta samt grammatiskt och innehållsligt analysera enkla under kursen noggrant genomgångna kilskriftstexter på akkadiska;

- självständigt genomföra en mindre komparativ studie där något eller några drag i akkadiskan kontrasteras med minst ett annat språk.

Innehåll

Kursen består av en grammatisk översikt samt läsning och interpretation av exempeltexter på den gammalbabyloniska dialekten skrivna med kilskrift.

Undervisning

Undervisning består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande

för genomförandet av kursen. Deltagande i all undervisning rekommenderas. Vid lektionsundervisning med språkliga moment krävs en god förberedelse till och aktiv medverkan vid varje lektionstillfälle.

Examination

Examination sker genom skriftligt eller muntligt prov samt genom fortlöpande bedömning under kursens gång.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin