Ingenjörsetik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE687

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE687
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 juni 2015
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

30 hp inom teknik alternativt 10 hp avancerade kurser inom Industriell teknik.

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om etik för ingenjörer i olika typer av arbetsroller och förbereda ingenjören för potentiella etiska dilemman i sin framtida yrkesroll. Särskild tonvikt läggs på etik i teknikintensiv verksamhet.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för teorier och verktyg inom etikområdet, både traditionell moralfilosofi och mer moderna teorier, samt etikens kopplingar till andra kunskapsområden,
  • identifiera etiska problem och dilemman i tekniska och organisatoriska sammanhang,
  • analysera situationer med genomgången etisk teori.

Innehåll

Kursen består av tre integrerade delar: moralfilosofi, praktikfall och industriperspektiv, samt den hederskodex som finns för ingenjörer.

Moralfilosofi: grundläggande etiska teorier såsom utilitarism, pliktetik och dygdetik, men även modernare spår såsom diskursetik och feministisk etik.

Praktikfall: analys av exempel på situationer som ingenjörer kan stöta på i sitt yrkesliv med hjälp av genomgången teori.

Industriperspektiv: diskussion med yrkesaktiva ingenjörer om etiska frågor som de har stött på under sin karriär.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i seminarier.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin