Vatten och samhälle

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1HY043

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1HY043
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1F, Hållbar utveckling A1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 23 september 2015
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp med Dynamiska geosystem - global förändring, 10 hp, eller Jordens resurser, 10 hp.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva huvudprocesserna där människan påverkar vattensystem, och tvärtom
  • diskutera analytiska ramverk som beskriver samspelet mellan hydrologi och samhälle
  • förklara dynamiken som uppstår från interaktioner och återkopplingsmekanismer mellan hydrologiska och samhälleliga processer som är relevanta för hållbar vattenresursförvaltning.

Innehåll

Vattenförvaltningshistoria, från hydrauliska verk till integrerad vattenresursförvaltning (IWRM). Förändring av hydrologiska regimer som orsakas av förändringar i markanvändning och urbanisering. Policy och verksamheter (t.ex. kanaler, dammar och reservoarer) som genomförs av samhällen för att hantera tillgången och efterfrågan på vatten. Samhällelig respons på hydrologiska förändringar, vattenförvaltning och påverkan av hydrologiska extremer. Kulturens, teknikens, ekonomins och klimatens roll i att forma det dynamiska samspelet mellan hydrologi och samhälle. Tvärvetenskapliga ramar som behandlar samspelen och återkopplingar mellan vatten- och mänskliga system, från socialekologiska system till sociohydrologi.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, övningar.

Examination

Deltagande i seminarier (1 hp), skriftliga och muntliga redovisningar (1 hp), samt en skriftlig tentamen (3 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin