Vindkraft - grundkurs

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1GV114

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GV114
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vindkraftsprojektering G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 mars 2016
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • hitta och värdera information om vindkraft på Internet
  • redogöra för grundläggande funktioner i ett vindkraftverks olika delar
  • beräkna ett vindkraftverks produktion
  • redogöra för ekonomin kring vindkraft
  • redogöra översiktligt för regelverket kring miljöpåverkan samt beskriva miljöpåverkan från vindkraftverk lokalt, nationellt och globalt
  • beskriva tillståndsprocessen översiktligt för ett vindkraftsprojekt

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om vindkraft och behandlar vindkraftens utveckling, vindkraftteknik, vindenergi och anslutning till elnätet. Vidare studeras beräkningsmetoder för vindkraftverks energiproduktion och ekonomi med ekonomisk kalkyl, miljöpåverkan och regelverk. De förvärvade kunskaperna tillämpas sedan i en projektuppgift där studenten beskriver ett befintligt eller planerat vindkraftsprojekt.

Undervisning

Kursen ges som nätbaserad utbildning. Uppgifterna lämnas in i e-klassrummet och studenten får personlig återkoppling från läraren. Kursen innehåller även andra obligatoriska övningar. Diskussionsforum finns tillgängligt.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter samt deltagande i övriga övningar 6 hp.

Skriftlig projektuppgift 1,5 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin