Arabiska D

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5AB520

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5AB520
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Semitiska språk G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 24 mars 2016
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Arabiska A, 30 hp, Arabiska B, 30 hp, samt minst 22,5 hp från Arabiska C.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Avseende delkurs 1: Se kursplanen för 5AA013 Litteraturvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk.

Avseende delkurs 2: Inledning till semitisk filologi

- redogöra för vetenskaplig metodik och teori rörande analys och tolkning av texter,

- översiktligt redogöra för ett urval språkvetenskapliga metoder att analysera språkligt material.

- med utgångspunkt i texter från valt/valda semitiska språk redogöra för hur en textedition kan utföras av en kort klassisk text,

- redogöra för problem och metoder vid studiet av olika språkvarieteter inom semitiska språk ur synkront och diakront perspektiv

- redogöra för syntax och stilistik utifrån en klassisk eller modern text

Avseende delkurs 3: Självständigt arbete

- genomföra en empirisk eller rent teoretisk studie utifrån en frågeställning med anknytning till de teman som behandlas i den första delkursen,

- korrekt transkribera arabisk text med ett reversibelt transkriptionssystem,

- dra egna slutsatser och argumentera för dessa utifrån empiriska data och andras ståndpunkter på ett korrekt sätt,

- planera (sätta upp mål, urskilja deluppgifter och disponera tidsramarna för) denna arbetsuppgift, följa denna plan och ta självständigt ansvar för deluppgifter,

- finna för uppgiften relevant och lämplig litteratur, samt läsa in och göra korrekta

referat av relevanta delar av denna litteratur,

- tillgodogöra sig mera avancerad facklitteratur som är relevant för studien,

- skriftligen presentera resultatet av denna studie i en uppsats strukturerad utifrån frågeställningen, resultatet och den stödjande argumentationen, skriven på en i stort sett grammatiskt korrekt prosa och med korrekt behandling av fackterminologi,

- följa vedertagna formella konventioner vad gäller struktur och typografi och på ett

korrekt sätt citera och referera källor samt skriva hänvisningar och referenser,

- bedöma en studie och uppsats inom utbildningsområdet på liknande nivå vad gäller dess frågeställning, resultat, argumentation och presentation,

- muntligen presentera och diskutera en sådan studie för en publik av jämbördiga studenter.

Innehåll

Delkurs 1: Litteraturvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk (Literary theory and methodology), 7,5 hp

Delkurs 2: Inledning till semitisk filologi 7,5 hp (Introduction to Semitic philology)

Delkurs 3: Självständigt arbete 15 hp (Exam paper for the bachelor’s degree)

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Examination på delkurs 1 sker i form av självständigt genomförda inlämningsuppgifter och skriftlig salsskrivning. Examination på delkurs 2 sker i form av självständigt genomförda inlämningsuppgifter. Examination för delkurs 3 sker i form av ventilering och försvar av den egna uppsatsen, samt opposition av annan uppsats. Formen för det senare kan variera beroende på om aktuella uppsatser finns tillgängliga. Efter ventilering har studenten en med examinator överenskommen tid (normalt två-tre veckor) att inkomma med en slutversion av det självständiga arbetet, där de synpunkter som inkommit vid ventilering kunnat beaktas. Arbetet bedöms normalt vid sidan av examinator av ytterligare en lärare. För att erhålla betyget VG krävs VG på det självständiga arbetet och minst en av de övriga delkurserna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin