Kinesisk litteraturhistoria (avancerad nivå)

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5KN001

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KN001
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kinesiska A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 april 2016
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs på 7,5 hp på avancerad nivå.

Behörighetskrav

Kandidatexamen eller minst 90 hp kinesiska vari ska ingå ett självständigt arbete om 15 hp.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

  • redogöra för de mest inflytelserika författarna och verken i Kina i äldre och modern tid;
  • översiktligt redogöra för och diskutera den kinesiska litteraturens utveckling;
  • redogöra för och diskutera vad som kännetecknar de konventionella genrerna i kinesisk litteratur i äldre och modern tid samt hur synen på dessa förändrats;
  • redogöra för, diskutera, analysera och reflektera kring synen på litteratur och litteraturens roll i samhället i Kina i äldre och modern tid;
  • redogöra för, diskutera och reflektera kring ett kinesiskt litterärt verk (en novell eller en dikt);
  • i form av PM (c:a 10 A4-sidor) visa fördjupade kunskaper inom någon del av följande områden: kinesisk litteratur eller kinesisk litteraturteori, i äldre eller modern tid, vilken väljs i samråd med kursansvarig lärare;
  • inom ramen för detta PM visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, samt skriftligt och klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa;
  • muntligt presentera och diskutera innehållet i denna PM inför klassen med hjälp av Powerpoint (15 min. presentation + 10 min diskussion), och därigenom visa förmåga att muntligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika studentgrupper.

Innehåll

Denna kurs infattar en översiktlig genomgång av den kinesiska litteraturens utveckling från äldsta tid och framåt, inklusive vad som kännetecknar de konventionella genrerna i kinesisk litteratur och hur synen på dessa förändrats. Studenterna läser och diskuterar ett urval av prosa och poesi av de mest inflytelserika författarna genom tiderna. Kursen ger också en introduktion till kinesisk litteraturhistorieskrivning, litteraturteori och litteraturbegreppet i äldre och modern tid. Synen på litteraturen och dess roll i samhället i Kina genom tiderna introduceras och diskuteras. Kursen innehåller även fördjupning inom av studenten i samråd med kursansvarig lärare valt delområde, samt skriftlig och muntlig redovisning av detta.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. I kursen ingår skriftlig och muntlig redovisning av PM. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen och det krävs närvaro och aktivt deltagande vid kursens undervisningstillfällen.

Examination

Kursen omfattar 3 examinationsmoment:

1. hemtentamen;

2. PM; och

3. muntlig presentation.

Moment 1 och 2 bedöms enligt VG/G/U och moment 3 enligt G/U. För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs VG på moment 1 och 2 samt G på moment 3.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin