Medie- och kommunikationsvetenskap A: Centrala begrepp i medier, kommunikation och journalistik

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IV161

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IV161
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medie- och kommunikationsvetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 24 november 2016
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Allmänt

Kursen ingår i kandidatprogrammet för medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskaper och förståelse

  • visa grundläggande kunskap och förståelse för huvudsakliga temaområden och centrala begrepp inom mediestudier, kommunikationsstudier och journalistikstudier.
  • förstå kommunikationens konstituerande roll i organisationer och mediernas och journalistikens roll i nutida samhällen,
  • identifiera den historiska utvecklingen av medier, journalistik och organisationskommunikation,
  • översiktligt redogöra för olika teoretiska perspektiv inom fälten mediestudier, kommunikationsstudier och journalistikstudier,
  • beskriva och reflektera över roller och arbetsvillkor inom olika typer av yrken inom områdena medier, kommunikation och journalistik.

Färdighet och förmåga

  • analysera och diskutera aktuella problem och debatter/diskussioner inom områdena kommunikation, medier och journalistikstudier,
  • planera, genomföra och kommunicera - muntligt och skriftligt - mindre undersökningar inom områdena medier, kommunikation och journalistikstudier genom insamling, sammanställning och analys av relevant information,

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • identifiera de viktigaste sociala konsekvenserna av organisationskommunikation, medier och journalistik,
  • reflektera över etiska problem och utmaningar för praktiker inom områdena medier, kommunikation och journalistik.

Innehåll

Syftet med kursen är att ge en överblick över centrala begrepp och teman inom tre delområden av medie- och kommunikationsvetenskap: mediestudier, kommunikationsstudier och journalistikstudier. Kursen är indelad i tre moduler, var och en ger en tre veckor lång introduktion till respektive spår/ämne. En inledande vecka ger en grundläggande överblick över området genom att skissa den "stora bilden" och identifiera inbördes förhållanden mellan medier, kommunikation och journalistik, innan studenterna bekantar sig med särdragen inom respektive område.

Del 1: Introduktion till mediestudier

Denna del ger en introduktion till området mediestudier. Centrala begrepp och övergripande teman i mediestudier introduceras. Det ger studenterna en första exponering för mediernas historia, redogörelse för utvecklingen av lokala, nationella och globala medier och mediernas politiska, ekonomiska, kulturella och sociala roller i olika samhällen vid olika tidsperioder. Den här delen fokuserar både på traditionella medier och på digitala och nyare former av medier samt vilka betydelser de har i dagens samhälle och i människors vardag. Den innehåller en tillämpad del där studenterna får möjlighet att kritiskt reflektera över vissa metoder inom yrkesområdet media.

Del 2: Introduktion till kommunikationsstudier

Denna del ger en översikt över kommunikationsstudier i allmänhet och ger en introduktion till kommunikationens konstituerande roll i organisationer i synnerhet. Kommunikationens roll belyses ur olika perspektiv. Den ger en översikt av den historiska utvecklingen av förhållandet mellan kommunikation, organisering och organisation samt presenterar centrala begrepp inom organisationskommunikation. Den här delen innehåller en tillämpad del där studenterna får en inblick i yrkesutövning inom organisationskommunikation.

Del 3: Introduktion till journalistikstudier

Denna del ger en introduktion till centrala begrepp och huvudteman inom fältet journalistikstudier genom att behandla en rad frågor: Vad är nyheter? Vad är journalistik? Varför är journalistik viktigt för samhället? Var kommer nyheter ifrån? Vilka är nyheternas publik? Den ger studenterna en första exponering för journalistikens roller i dagens samhälle och introducerar begreppen ansvarighet/ansvarsskyldighet och makt, diskuterar kort hur media, journalistik och nyheter adresserar, medlar och representerar sociala relationer och institutioner. Denna del innehåller även en tillämpad del genom ett etnografiskt miniprojekt inom journalistyrket.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och workshops kombineras med individuella uppgifter och grupparbeten. Seminarier och workshops är alltid obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska moment, genomförande av individuella uppgifter och grupparbeten samt muntliga och/eller skriftliga examinationer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin