Mineralogi och petrologi

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MP000

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MP000
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 maj 2017
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp med (1) 90 hp geovetenskap och 15 hp kemi, eller (2) 90 hp fysik och 30 hp geovetenskap, eller (3) 90 hp geologi. Dynamiska geosystem - global förändring, 10 hp, eller Prospekterings- och miljöinriktad geofysik, 15 hp, och Geovetenskapens analysmetoder, 10 hp.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

• identifiera de viktigaste bergartsbildande mineralen utifrån dess strukturella, fysikaliska och optiska egenskaper

• förklara principerna för, och använda mineralogiska analysmetoder, mikrosond, och optisk mineralogi

• tillämpa petrologiska fasjämvikter och termodynamiska principer på vanliga mineralgrupper

• bedöma bergarters typ och utveckling med hjälp av petrografiska-, mineralogiska- och geokemiska index

• beskriva magmatiska och metamorfa bergarter i ett plattektoniskt perspektiv

Innehåll

Systematisk mineralogi och mineralkemi, inklusive olika mineralgruppers kristallkemiska strukturer samt fysikaliska egenskaper. Klassifikation av bergarter och kemiska principer i petrologi. Magmatisk och metamorf petrologi i ett plattektoniskt perspektiv. Övningar i metodik, mineralogi, petrologi, optisk mineralogi, geokemisk modellering och termobarometri.

Diskussion kring naturkatastrofer och naturresurser och dess samhälls- och miljöpåverkan

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och praktiska övningar. Deltagande i övningar, laborationer och projektarbete är obligatoriskt.

På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Skriftlig tentamen i mineralogi (5 hp), skriftlig tentamen med mikroskopdel i magmatisk petrologi (5 hp), skriftlig tentamen i metamorf petrologi (1.5 hp), skriftlig tentamen med mikroskopdel i malmpetrologi (1.5 hp), skriftligt projektarbete (2 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin