Databaser 1

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS222

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IS222
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 13 juni 2017
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Allmänt

Kursen ingår i följande utbildningsprogram:

  • Kandidatprogram i systemvetenskap, inriktning programvaruteknik 180 hp

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • Redogöra för grundläggande databasbegrepp
  • Förklara begrepp, struktur och säkerhet i en relationsdatabas
  • Redogöra för tekniker och modeller för utformning av en databas
  • Beskriva rättsregler och rättsprinciper gällande datalagring, dataskydd och personlig integritet

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • Utforma datamodeller med utgångspunkt från verksamhetsbehov
  • Analysera en konceptuell datamodell och med utgångspunkt från denna implementera en relationsdatabas
  • Konstruera en relationsdatabas samt lägga in, ändra och söka data ur denna
  • Förbättra databasdesign genom att tillämpa normalisering

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt ska studenten efter genomgången kurs kunna:

  • Värdera kvalitén hos datamodeller givet olika kriterier

Innehåll

Kursen är en introduktion till databaser med fokus på relationsdatabasdesign. Kursen inkluderar konceptuell datamodellering med stöd av ER-diagram och konstruktion av databaser. Arbeta med lagring och hämtning av data i relationsdatabas, med stöd av det standardiserade frågespråket structured query language (SQL). Kursen behandlar även databashanterarens uppgift att tillhandahåller databastjänster samt upprätthålla dataintegritet. Slutligen ger kursen en översikt av lagrum och etiska ställningstaganden som påverkar arbete med lagrade data.

Moment 1: Grunder databaser, 2 hp

Genomgång av grundläggande principer för relationsdatabaser. Vidare behandlas databasers historik samt alternativa typer av databaser som används i systemutveckling.

Moment 2: Databasutveckling, 3,5 hp

Momentet tar upp datamodellering med ER-diagram på konceptuell, logisk och fysisk nivå, samt implementation av datamodeller. Studenten genomför övningar i SQL för definition av databaser samt för sökning i och uppdatering av databaser.

Moment 3: Etisk och juridisk utvärdering, 2 hp

Momentet behandlar säkerhet och risker i samband med datalagring med utgångspunkt från såväl relevanta lagrum som etiska aspekter.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar, övningsuppgifter och grupparbete.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter enskilt och i grupp, muntlig redovisning och opposition samt skriftlig tentamen.

För betyget Godkänd på hel kurs krävs att samtliga moment är godkända. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs godkänt på samtliga moment samt godkänt på avslutande skriftlig tentamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin