Praxisnära språkforskning

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5NS214

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5NS214
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Skandinavistik A1N, Svenska A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 18 oktober 2017
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen med ett språkvetenskapligt ämne som huvudområde. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Kursen syftar till att ge vidgade och fördjupade kunskaper inom fältet tillämpad språkvetenskap.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  • redogöra för relationen mellan allmän och tillämpad språkvetenskap samt den senares utveckling i ett teoretiskt och vetenskapshistoriskt perspektiv
  • förklara och värdera centrala teorier, begrepp och metoder inom olika delar av den tillämpade språkvetenskapen
  • identifiera aktuella problem inom den tillämpade språkvetenskapen
  • diskutera och värdera avancerade analyser av skriftlig, muntlig och datormedierad kommunikation
  • diskutera aspekter av tillämpad språkvetenskap både muntligt och skriftligt

Innehåll

Tillämpad språkvetenskap skiljer sig från allmän språkvetenskap genom sitt fokus på språk och kommunikation i autentiska situationer. Med utgångspunkt i vetenskaplig teori och metodik analyseras olika språkhändelser i syfte att förstå eller lösa problem relaterade till praktiskt handlande i autentiska kontexter. Som exempel kan nämnas analyser av samtal mellan läkare och patient, av interaktion via Internet mellan myndigheter och medborgare, av kommunikation på arbetsplatser. Inom ramen för kursen diskuteras studier av språk och kommunikation i olika samhällssektorer: skola och utbildning, den ekonomisk-tekniska sektorn, rättstillämpningen och byråkratin, sjukvården och socialomsorgen. Kursen syftar till att genom diskussion kritiskt granska och värdera studierna såväl vad gäller teori och metod som praktisk nytta, samt ge vidgade och fördjupade kunskaper inom fältet tillämpad språkvetenskap.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier och uppgifter. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer. Kursen kan också studeras med enskild handledning.

Examination

Kursen examineras löpande genom muntliga och skriftliga uppgifter. I alla skriftliga och muntliga arbeten bedöms studentens förmåga att uttrycka sig korrekt och funktionellt, anpassat till situation och genre.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller i vissa fall examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment läses inom annan kurs som ingår i examen.

Goda kunskaper i svenska krävs för att klara kursen. Kontakta studievägledaren vid osäkerhet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin