Introduktion till molekylär bioteknik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MB111

Kod
1MB111
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G1N, Teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 februari 2018
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Mål

Kursen ska ge en god grund för vidare studier inom molekylär bioteknik.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • förklara grundläggande aspekter av cell- och molekylärbiologi
  • utföra grundläggande datoranalyser inom molekylär bioteknik
  • beskriva den molekylära bioteknikens roll för hållbar utveckling
  • diskutera grundläggande etiska aspekter av molekylär bioteknik
  • ge exempel på olika yrkesroller inom molekylär bioteknik
  • planera, genomföra och reflektera över grupparbete
  • skriva en populärvetenskaplig text inom molekylär bioteknik
  • planera och analysera sina egna studier.

Innehåll

Begreppet cell, makromolekylerna DNA, RNA och proteiner, processerna translation, transkription och replikation samt grundläggande evolutionsteori. Informationssökning, populärvetenskapligt skrivande, arbete i mindre grupp. Betydelsen av kommunikation och samarbete i de egna studierna. Återkoppling. Lärande på universitetsnivå: motivation, studiestrategier, problemlösning, gruppdynamik, kommunikation, stress samt antecknings- och lästekniker. Lika villkor/likabehandling avseende samtliga diskrimineringsgrunder. Grundläggande introduktion till etisk teori och yrkesetik. Etiska frågeställningar relevanta för molekylär bioteknik. Bioteknikens betydelse för hållbar utveckling. Genus och teknik. Bioteknik och bioinformatik i yrkeslivet. Studiebesök.

Introduktion till Linux och Matlab. Skrivuppgift med etisk reflektion.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, seminarier, datorövningar och studiebesök.

Examination

Skriftligt prov (2 hp). Deltagande i obligatoriska undervisningsmoment (2 hp). Skrivuppgift med etisk reflektion (1 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin