Genusteori

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5GN010

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5GN010
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Genusvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 2 mars 2018
Ansvarig institution
Centrum för genusvetenskap

Allmänt

Kursplanen är fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2007-02-27.

Kursansvarig är Centrum för genusvetenskap. Kursen ges inom avancerad nivå.

Behörighetskrav

Kandidatexamen

Mål

Kursens övergripande syfte är att ge insikter i skilda teoretiska diskussioner kring kön/genus. Tyngdpunkten ligger på aktuella genusvetenskapliga teorier och metoder belysta i ett tvärvetenskapligt perspektiv med globala utblickar. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna diskutera och problematisera betydelser av hur kön/genus strukturerar, och struktureras i, kultur, samhälle och vetenskap utifrån skilda teman t.ex. arbete, politik, familj liksom maskulinitet, ras och globalisering. aktivt och självständigt delta i avancerade seminariediskussioner genomföra avancerade skriftliga och muntliga uppgifter på ett självständigt och kritiskt sätt

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För Godkänt betyg krävs aktivt deltagande i seminarierna och en ventilerad och godkänd redovisningsuppgift.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin