Retorik A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LV211

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LV211
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Retorik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 5 mars 2018
Ansvarig institution
Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Mål

Kursens mål är att ge den studerande grundläggande kunskaper i retorikens historia, teoribildning och arbetsmetoder, samt att utveckla förmågan att uttrycka sig i tal och i skrift. Därtill har kursen som mål att uppöva ett kritiskt analyserande förhållningssätt gentemot språk och andra uttrycksmedel som faktorer vid påverkan i olika politiska och sociala sammanhang.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

 • redovisa grundläggande kunskaper i retorikens historia, teoribildning och arbetsmetoder
 • definiera och använda grundläggande retoriska begrepp
 • demonstrera en utvecklad förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
 • kritiskt analysera retoriska budskap av olika slag utifrån såväl klassisk som modern retorisk teori
 • diskutera och reflektera kritiskt över retoriska budskap utifrån sociala, politiska och historiska faktorer som kön, klass och etnicitet
 • diskutera olika mediers retoriska funktioner
 • anlägga ett etiskt perspektiv på retorisk teori och praktik
 • redogöra för grundläggande teoretiska perspektiv på politisk retorik
 • översiktligt redogöra för den svenska politiska retorikens historia fram till i dag
 • uppvisa en utvecklad förmåga till argumentation i tal och skrift
 • demonstrera en grundläggande förmåga till vetenskapligt skrivande

Innehåll

Kursen omfattar fyra delkurser. Alla har såväl teoretiska som praktiska element, och omkring en fjärdedel av varje delkurs är ägnad åt övning av praktiska färdigheter.

1. Den klassiska retorikens grunder, 7,5 hp

Den klassiska retorikens grunder presenteras, diskuteras och tillämpas i anslutning till samtida kommunikation i form av tal, text och andra uttrycksmedel. Retorikens teori och praktik problematiseras utifrån historiska, sociala och politiska sammanhang. Under kursen övas också den studerandes skicklighet att muntligt och skriftligt formulera sig övertygande i anslutning till den klassiska retorikens modeller. Förmågan att argumentera, disponera och formulera sig ändamålsenligt tränas. Den studerande får reflektera över egna och andras texter, samt tränas i att framföra och tillgodogöra sig konstruktiva kritiska synpunkter.

2. Den samtida retorikens villkor, 7,5 hp

Kursen avser att ge såväl en historisk som teoretisk introduktion till den samtida retorikens villkor. I kursen beaktas såväl mediala, sociala, ekonomiska och politiska faktorer som påverkat utvecklingen av vår tids retoriska uttryck. Här breddas förståelsen av mänsklig kommunikation utifrån samtida teoribildning och moderna kommunikationsmodeller. Under kursen övas även den studerandes skicklighet att formulera sig övertygande muntligen och skriftligen i ett antal tidstypiska mediala situationer och genrer.

3. Retorisk analys, 7,5 hp

Kursen bygger vidare på kunskaper från tidigare delkurser och ger en fördjupad inblick i skilda retorikvetenskapliga analysmetoder. Den studerande genomför retoriska analyser och tränar därvid även sin förmåga till grundläggande vetenskapligt skrivande. Delkursen övar också förmågan att granska vetenskapliga texter, att framföra synpunkter muntligen, liksom att ge konstruktiv respons.

4. Politisk retorik, 7,5 hp

Kursen ger studenten en introduktion till studiet av politisk kommunikation från ett retoriskt perspektiv. Den syftar till en förtrogenhet med de grundläggande teorierna för att förstå och kritiskt granska de retoriska uttrycken och villkoren för det offentliga samtalet i vid mening. Här studeras de mediala formerna för politisk debatt, t.ex. det politiska språket och propaganda. Teorier om det demokratiska samtalets former introduceras. Studenten får grundläggande kunskaper om den svenska politiska retorikens historia. Kursens praktiska övningar i skriftlig och muntlig framställning inriktas i första hand mot argumentation och debatt.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, övningar i muntlig och skriftlig framställning, skriftliga uppgifter samt gruppuppgifter.

Examination

Studenterna examineras genom fullgörande av skriftliga och muntliga uppgifter. Aktivt deltagande på seminarierna och genomförande av förelagda gruppuppgifter är en del av examinationen. De studenter som inte fullgjort enstaka obligatoriska uppgifter ges möjlighet att komplettera enligt lärarens anvisning. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare. I delkurserna ges betygen VG, G och U.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår även i Kandidatprogram för retorisk och litterär kommunikation

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin