Databaser 1

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS222

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IS222
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 28 mars 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Allmänt

Kursen ingår i följande utbildningsprogram:

 • Kandidatprogram i systemvetenskap, inriktning programvaruteknik 180 hp
 • Kandidatprogram i digital affärsutveckling 180 hp

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • redogöra för grundläggande databasbegrepp,
 • förklara begrepp, struktur och säkerhet i en relationsdatabas,
 • redogöra för tekniker och modeller för utformning av en relationsdatabas,
 • beskriva rättsregler och rättsprinciper gällande datalagring, dataskydd och personlig integritet.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • utforma datamodeller med utgångspunkt från verksamhetsbehov,
 • analysera en konceptuell datamodell och med utgångspunkt från denna implementera en relationsdatabas,
 • konstruera en relationsdatabas samt lägga in, ändra och söka data ur denna,
 • förbättra databasdesign genom att tillämpa normalisering.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt ska studenten efter genomgången kurs kunna:

 • värdera kvalitén hos datamodeller givet olika kriterier.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till databaser med fokus på relationsdatabasdesign. Kursen inkluderar konceptuell datamodellering med stöd av ER-diagram, konstruktion av databaser och att arbeta med lagring och hämtning av data i en relationsdatabas, med stöd av det standardiserade frågespråket Structured Query Language (SQL). Kursen behandlar även databashanterarens uppgift att tillhandahålla databastjänster samt upprätthålla dataintegritet. Kursen behandlar även säkerhet och risker i samband med datalagring med utgångspunkt från såväl relevanta lagrum som etiska aspekter.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar, laborationer, seminarier och projektarbete.

Examination

Kursen examineras genom laborationer, inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin