Det konstvetenskapliga fältet

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5KV008

Kod
5KV008
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Konstvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 16 april 2018
Ansvarig institution
Konstvetenskapliga institutionen

Allmänt

Kursen ingår i masterprogram i humaniora, konstvetenskaplig inriktning.

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten ha fördjupad kännedom om villkoren för olika typer av konstvetenskaplig verksamhet samt deras inomvetenskapliga men även samhälleliga funktion och position. Kursen är obligatorisk för den som studerar inom historisk-filosofiska fakultetens masterprogram inriktning konstvetenskap.

Innehåll

Kursen presenterar och problematiserar olika konstvetenskapliga verksamheter inom det konstvetenskapliga fältet. Med anknytning till masterprogrammets inledande kurs för konstvetare kring teori- och metodfrågor skapas på denna kurs större medvetenhet om hur olika verksamhetsområden genererar olika typer av kunskap och mening. Lika viktigt är att studenten inom kursen kommer i kontakt med olika yrkesområden och deras utövare (olika typer av författarskap, museiverksamhet, kulturarvs- och bevarandeideologier, praktik etc.) samt arbetsområden som rör ”konst och samhälle” (konstpedagogik, verksamheter på kommunal, landstings- eller statlig nivå, konstmarknaden etc.).

Undervisning

Undervisningen består av obligatoriska seminarier, föreläsningar och studiebesök. Den betygsskala som tillämpas är Godkänd och Underkänd.

Examination

Skriftlig rapport över studiebesök kopplat till relevant kurslitteratur.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Vid kursens start ska betygssättande lärare/kursansvarig lärare ge anvisning för hur obligatoriska moment ska tas igen.

Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin